Tilknyttet avtale

(Vilkår og betingelser for tilknyttede program)

Denne avtalen («Avtalen) er inngått mellom SkipperCity, Blackbird
One Ltd, 5 Secretary’s Lane, Gibraltar GX11 1AA, («Selskapet»), og
tilknyttet selskap (“tilknyttet”), og samlet (“partene”) for
deltakelse i selskapets tilknyttede program.

Affiliate ønsker å inkludere visse materialer som promoterer selskapet, og
å inkludere en lenke til selskapets nettsted i dette materialet på
Affiliates nettsted og/eller andre steder på Internett;

DERFOR, i betraktning av de gjensidige løftene, paktene,
garantier og andre gode og verdifulle hensyn angitt her,
Partene er enige om følgende:

 1. Markedsføringsmateriell. Selskapet skal stille til disposisjon for
  Tilknytt visse bannerannonser, knappekoblinger, tekstlenker,
  og/eller annet grafisk eller tekstmateriale for visning og bruk på
  Tilknyttet nettsted («kampanjemateriell») og/eller andre steder på
  Internett. Affiliate skal vise kampanjemateriellet på
  Affiliates nettsted og/eller andre steder på Internett fremtredende og som
  Affiliate finner det passende, forutsatt at visningsmåten skal være underlagt
  til vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Affiliate skal også
  inkludere en lenke fra salgsfremmende materiell til selskapets nettsted, som
  spesifisert av selskapet.
 2. Bruk av reklamemateriell. Affiliatens bruk og visning
  av kampanjemateriellet på tilknyttede selskaps nettsted og/eller andre steder
  på Internett skal være i samsvar med følgende vilkår og betingelser
  spesifikasjoner:
  • en. Affiliate kan ikke bruke grafisk, tekstlig eller annet materiale
   fra selskapets nettsted (https://yachtco.net), andre produkter eller tjenester
   enn Kampanjemateriellet, med mindre selskapet samtykker skriftlig
   før de vises.
  • b. Affiliate kan kun bruke reklamemateriellet til formålet
   å markedsføre selskapets nettsted (og produktene og tjenestene som er tilgjengelige
   derpå), og for å lenke til selskapets nettsted.
  • c. Affiliate vil ikke endre, legge til, trekke fra eller på annen måte
   endre markedsføringsmateriellet slik det utarbeides av selskapet. Hvis
   Affiliate ønsker å endre eller på annen måte modifisere kampanjemateriellet,
   Partner må innhente skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet for slikt
   endring av modifikasjon.
  • d. Kampanjemateriellet vil bli brukt til å lenke til selskapets nettsted, til de spesifikke sidene og adressen på nettstedet.
  • e. Affiliate kan lage sitt eget reklamemateriell (grafisk, tekstlig eller annet) etter eget ønske.
 3. Lisens . Selskapet gir herved til tilknyttet en ikke-eksklusiv,
  ikke-overførbar lisens («lisensen») til å bruke reklamemateriellet
  som spesifisert under vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Begrepet
  av lisensen skal utløpe ved utløp eller opphør av denne
  Avtale.
 4. Åndsverk. Selskapet beholder alle rettigheter, eierskap,
  og interesse for markedsføringsmateriellet og eventuelle opphavsrettigheter,
  varemerke eller annen intellektuell eiendom i reklamemateriellet.
  Ingenting i denne avtalen skal tolkes slik at det gir Affiliate noen
  rettigheter, eierskap eller interesser i reklamemateriellet, eller i
  underliggende åndsverk, annet enn rettighetene til å bruke
  Markedsføringsmateriell gitt under lisensen, som angitt i avsnittet
  3.
 5. Forholdet mellom partene. Denne avtalen skal ikke være
  tolkes til å skape et arbeidsforhold, byråforhold eller
  partnerskap mellom selskapet og tilknyttet. Affiliate skal gi
  tjenester for selskapet som en uavhengig entreprenør. Affiliate skal ha
  ingen myndighet til å binde selskapet inn i noen avtale, og det skal heller ikke tilknyttede selskaper være det
  anses å være en agent for selskapet i enhver henseende.
 6. Provisjoner:
  • en. I bytte mot samarbeidspartnerens visning av markedsføringsmateriellet,
   og for Affiliates overholdelse og utførelse av vilkårene og
   vilkårene i denne avtalen, skal selskapet betale til affiliate a
   provisjon («kommisjonen») i mengden av en prosentandel av prisen for
   overnatting på båt bestilt av en besøkende som har tilgang til selskapets
   nettsted gjennom en lenke på Affiliates nettsted eller gjennom Affiliates
   lenke andre steder på Internett. Den nåværende prosentandelen er 20 %. Dette
   prosentandelen kan endres av selskapet når som helst.
  • b. Selskapet skal føre nøyaktige og oppdaterte registre over dataene
   brukes frem til oppsigelsen av denne avtalen for å bestemme summen
   mengden provisjoner som tilknyttes. Affiliate skal gis
   rimelig tilgang til disse postene på forespørsel. Eventuelle avvik mellom
   mengden provisjoner som skyldtes i henhold til disse registreringene, og
   det faktiske beløpet for provisjoner utbetalt til Affiliate i enhver periode eller perioder
   skal rettes av selskapet innen 14 dager etter oppdagelse av slikt
   avvik.
  • c. Provisjoner holdes i en periode på 30 dager fra datoen for båten
   leie slutt for å beskytte selskapet i tilfelle tilbakeføring som kan
   skje. Selskapet skal betale alle provisjoner som påløper og skal betales til
   Tilknyttet innen 30 dager etter avsluttet båtleie («provisjonsbetaling
   Dato»).
  • d. I tilfelle affiliate bryter denne avtalen vesentlig
   og selskapet sier opp denne avtalen innen 30 dager etter slikt brudd,
   da skal eventuelle påløpte og utbetalte provisjoner som skyldes tilknyttede selskaper være
   tapt, og selskapet skal ikke være forpliktet til å betale slike provisjoner til
   Tilknytte.
 7. Tilknyttede selskapers representasjoner og garantier. Affiliate representerer og garanterer følgende:
  • en. Affiliate har juridisk myndighet til å inngå denne avtalen
   og å være bundet til løftene, paktene og andre plikter som er fremsatt
   i denne avtalen.
  • b. Affiliates nettsted og/eller Affiliates lenkeside inneholder ikke noe materiale som er:
   • Jeg. Seksuelt eksplisitt, obskønt eller pornografisk;
   • ii. Støtende, profan, hatefull, truende, skadelig, ærekrenkende,
    injurierende, trakasserende eller diskriminerende (enten basert på rase,
    etnisitet, tro, religion, kjønn, seksuell legning, fysisk
    funksjonshemming eller annet);
   • iii. Grafisk voldelig, inkludert alle voldelige videospillbilder; eller
   • iv. Oppmerksom på enhver ulovlig oppførsel
  • c. Affiliate har innhentet nødvendige tillatelser, lisenser eller
   annen tillatelse for åndsverk som brukes på tilknyttede selskaper
   nettsted. Ingenting på Affiliates nettsted krenker den intellektuelle
   eiendomsrett til enhver person eller enhet. Ingen person eller enhet har tatt med
   eller truet med en handling som påberoper seg slik krenkelse, og det gjør heller ikke Affiliate
   har noen grunn til å tro at en person eller enhet vil bringe eller
   true med et slikt krav i fremtiden.
  • d. Affiliate vil ikke bruke Kampanjemateriellet på noen annen måte enn de som er angitt i Seksjon 2 ovenfor.
  • e. Affiliate vil ikke gjøre krav på eierskap til kampanjen
   Materialer, eller av opphavsrett, varemerke eller annen intellektuell
   eiendom der.
  • f. Affiliate vil ikke publisere eller på annen måte distribuere noen
   reklamemateriell for tilknyttede selskapers nettsted som refererer til selskapet eller
   Selskapets nettside med mindre selskapet gir skriftlig forhåndssamtykke til
   distribusjon av slike materialer. Affiliate vil ikke bruke selskapets navn
   (eller et hvilket som helst navn som til forveksling ligner selskapets navn) for noen
   formål på nettstedet, i reklamemateriellet eller i andre
   kontekst bortsett fra å promotere selskapets nettsted som spesifisert i denne
   Avtale. Affiliate vil ikke registrere noe domenenavn som inneholder
   Selskapets navn, eller som til forveksling ligner selskapets navn.
  • g. Affiliate vil ikke delta i distribusjon av uoppfordret
   massee-poster (spam) på noen måte som nevner eller refererer til selskapet eller
   Selskapets hjemmeside.
  • h. Affiliates nettsted og/eller Affiliates lenkeside må være tematisk relatert til innholdet på selskapets nettsted.
 8. Skadeserstatning. Affiliate skal holde selskapet skadesløs
  ufarlig selskapet fra ethvert krav, skade, søksmål, handling, klage eller
  andre kostnader som oppstår som følge av brudd på tilknyttede garantier
  videre i avsnitt 7 ovenfor. Affiliate skal også holde skadesløs
  ufarlig Selskapet for enhver skade, tap eller andre kostnader som oppstår som følge av
  bruk eller misbruk av tilknyttede selskaper av kampanjemateriellet.
 9. Konfidensialitet. All informasjon som Affiliate blir utsatt for
  i kraft av sitt forhold til selskapet under denne avtalen, som
  informasjon som ikke er tilgjengelig for allmennheten, skal vurderes
  å være «Konfidensiell bedriftsinformasjon.» Affiliate kan ikke avsløre noen
  Konfidensiell selskapsinformasjon til enhver person eller enhet, unntatt hvor
  lovpålagt, med mindre Affiliate innhenter skriftlig forhåndssamtykke for
  slik avsløring fra selskapet.
 10. Begrep.
  • en. Denne avtalen trer i kraft umiddelbart, og skal forbli i full kraft inntil den sies opp i henhold til denne seksjon 10.
  • b. Hver av partene skal ha rett til å si opp denne avtalen kl
   når som helst og uansett årsak. Den avsluttende Part må gi skriftlig
   varsel til den andre parten minst 30 dager før den tiltenkte datoen
   avslutning.
 11. Skatter. Selskapet skal ikke være ansvarlig for eventuelle skatter som skyldtes av
  Affiliate som oppstår fra Affiliates forhold til selskapet som angitt
  frem i denne avtalen. Selskapet skal ikke holde tilbake noen skatt fra
  Provisjoner utbetalt til affiliate.
 12. Ansvarsbegrensning. Selskapet skal ikke være ansvarlig for noen
  tap av fortjeneste eller kostnader, eller for noen direkte, indirekte, spesielle,
  tilfeldige skader eller følgeskader, inkludert kostnader forbundet med
  anskaffelse av erstatningsvarer eller -tjenester (enten selskapet var eller
  burde ha vært klar over eller informert om muligheten for slik skade),
  som oppstår som følge av eller assosiert med tap, suspensjon eller avbrudd
  tjeneste, oppsigelse av denne avtalen, bruk eller misbruk av
  Kampanjemateriell, eller annen utførelse av tjenester under dette
  Avtale.
 13. Motparter. Denne avtalen kan utføres i flere
  motparter, som hver skal utgjøre en original og alle
  som samlet skal utgjøre én avtale.
 14. Skillebarhet. Hvis noen del eller deler av denne avtalen skal være
  holdes ugjennomførbar av en eller annen grunn, resten av denne avtalen
  skal fortsette med full kraft. Hvis noen bestemmelse av dette
  Avtalen anses som ugyldig eller ikke kan håndheves av en kompetent domstol
  jurisdiksjon, og hvis en begrensning av en slik bestemmelse ville gjøre bestemmelsen
  gyldig, skal en slik bestemmelse anses å bli tolket slik
  begrenset.
 15. Overskrifter . Overskriftene for delen her er kun for enkelhets skyld og skal ikke påvirke betydningen av bestemmelsene i denne avtalen.
 16. Hele avtalen. Denne avtalen utgjør hele
  avtale mellom selskapet og tilknyttet, og erstatter alle tidligere
  forståelse eller representasjon av noe slag før datoen for dette
  Avtale. Det er ingen andre løfter, betingelser, forståelser eller
  andre avtaler, enten muntlige eller skriftlige, knyttet til emnet
  spørsmålet om denne avtalen