Affiliate overeenkomst

(Algemene voorwaarden van het partnerprogramma)

Deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) is gesloten tussen SkipperCity, Blackbird
One Ltd, 5 Secretary’s Lane, Gibraltar GX11 1AA, (de “Vennootschap”), en
gelieerde onderneming (de “Gelieerde onderneming”), en gezamenlijk (de “Partijen”) voor
deelname aan het partnerprogramma van het bedrijf.

Affiliate wenst bepaalde materialen ter promotie van Bedrijf op te nemen, en
om een link naar de website van het bedrijf op te nemen in deze materialen op
De website van de Affiliate en/of elders op internet;

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises, covenants,
garanties en andere goede en waardevolle tegenprestaties die hierin worden uiteengezet,
komen de partijen het volgende overeen:

 1. Promotiemateriaal. Het bedrijf stelt beschikbaar aan
  Affiliate bepaalde banneradvertenties, buttonlinks, tekstlinks,
  en/of ander grafisch of tekstueel materiaal voor weergave en gebruik op de
  Affiliate website (het “Promotiemateriaal”) en/of elders op
  Internet. De Affiliate zal het Promotiemateriaal tonen op
  De website van Affiliate en/of elders op internet prominent en als
  Affiliate goeddunkt, met dien verstande dat de wijze van tonen onderworpen is aan
  aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst. Affiliate zal ook
  een link bevatten van het Promotiemateriaal naar de website van het Bedrijf, zoals
  gespecificeerd door Bedrijf.
 2. Gebruik van promotiemateriaal. Gebruik en weergave van de Affiliate
  van het Promotiemateriaal op de site van de Affiliate en/of elders
  op internet moet voldoen aan de volgende voorwaarden en bepalingen
  specificaties:
  • a. Affiliate mag geen grafische, tekstuele of andere materialen gebruiken
   van de website van het Bedrijf (https://yachtco.net), andere producten of diensten.
   dan het Promotiemateriaal, tenzij Bedrijf schriftelijk akkoord gaat met
   voordat ze worden weergegeven.
  • b. Affiliate mag het Promotiemateriaal alleen gebruiken voor het doel
   van het promoten van de website van het bedrijf (en de producten en diensten die beschikbaar zijn
   daarop) en voor links naar de website van het bedrijf.
  • c. Affiliate zal niet wijzigen, toevoegen, aftrekken van, of anderszins
   het Promotiemateriaal aanpassen zoals het door Bedrijf wordt opgesteld. Als
   Affiliate het Promotiemateriaal wenst te wijzigen of anderszins aan te passen,
   Affiliate dient voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijf te verkrijgen voor dergelijke
   wijziging of aanpassing.
  • d. Het Promotiemateriaal zal worden gebruikt om te linken naar de website van het Bedrijf, naar de specifieke pagina’s en het adres binnen de website.
  • e. Affiliates kunnen naar eigen inzicht hun eigen promotiemateriaal (grafisch, tekstueel of anderszins) maken.
 3. Licentie. Bedrijf verleent hierbij aan Affiliate een niet-exclusieve,
  niet-overdraagbare licentie (de “Licentie”) om het Promotiemateriaal te gebruiken
  zoals gespecificeerd onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. De term
  van de Licentie vervalt na afloop of beëindiging van deze
  Overeenkomst.
 4. Intellectueel eigendom. Bedrijf behoudt alle rechten, eigendom,
  en belangen in het Promotiemateriaal en in eventuele auteursrechten,
  handelsmerk of ander intellectueel eigendom in het Promotiemateriaal.
  Niets in deze Overeenkomst zal zo worden uitgelegd dat Affiliate enige
  rechten, eigendom of belang in het Promotiemateriaal, of in de
  onderliggende intellectuele eigendom, anders dan de rechten om de
  Promotiemateriaal dat wordt toegekend onder de Licentie, zoals uiteengezet in Sectie
  3.
 5. Relatie van de partijen. Deze Overeenkomst wordt niet
  geïnterpreteerd als het creëren van een arbeidsrelatie, agentschapsrelatie, of
  partnerschap tussen Bedrijf en Filiaal. Affiliate zal zorgen voor
  diensten voor Bedrijf als een onafhankelijke aannemer. Affiliate heeft
  geen bevoegdheid om Bedrijf te binden tot enige overeenkomst, noch zal Affiliate
  in enig opzicht beschouwd als een agent van het Bedrijf.
 6. Commissies:
  • a. In ruil voor het tonen van het Promotiemateriaal door Affiliate,
   en voor de naleving en uitvoering door Affiliate van de voorwaarden en
   voorwaarden van deze Overeenkomst, zal Bedrijf aan Filiaal een
   commissie (de “Commissie”) ten bedrage van een percentage van de prijs voor
   accommodatie op boot geboekt door een bezoeker die toegang heeft tot de
   website via een link op de website van Affiliate of via de
   link elders op internet . Het huidige percentage is 20%. Deze
   percentage kan op elk moment door het bedrijf worden gewijzigd.
  • b. Het bedrijf houdt een nauwkeurige en actuele administratie bij van de gegevens
   gebruikt tot de beëindiging van deze overeenkomst om de totale
   bedrag aan Commissies verschuldigd aan Affiliate. De aangeslotene krijgt
   op verzoek redelijke toegang tot deze gegevens. Elke discrepantie tussen
   het bedrag van de verschuldigde provisies volgens deze gegevens en de
   het werkelijke bedrag aan Commissies dat in enige periode of perioden aan de Affiliate is betaald
   zal door het Bedrijf worden gecorrigeerd binnen 14 dagen na het ontdekken van een dergelijke
   discrepantie.
  • c. Commissies worden 30 dagen vastgehouden vanaf de datum van de boot
   verhuur om het Bedrijf te beschermen in het geval van een terugboeking die mogelijk
   voorkomen. Bedrijf betaalt alle opgebouwde en verschuldigde Commissies aan
   Affiliate binnen 30 dagen na afloop van de bootverhuur (de “Betaling van de Commissie
   Datum”).
  • d. Indien Affiliate deze Overeenkomst wezenlijk schendt
   en Bedrijf beëindigt deze Overeenkomst binnen 30 dagen na een dergelijke schending,
   dan zullen alle opgebouwde en verschuldigde Commissies die verschuldigd zijn aan de Gelieerde Onderneming
   verbeurd, en Bedrijf zal niet verplicht zijn dergelijke Commissies te betalen aan
   Filiaal.
 7. Vertegenwoordigingen en garanties van Filialen. Affiliate verklaart en garandeert het volgende:
  • a. Affiliate heeft de wettelijke bevoegdheid om deze Overeenkomst aan te gaan
   en gebonden te zijn aan de beloften, convenanten en andere verplichtingen die zijn uiteengezet
   in deze Overeenkomst.
  • b. De website van Affiliate en/of de linkpagina van Affiliate bevatten geen materialen die:
   • i. Seksueel expliciet, obsceen of pornografisch;
   • ii. Aanstootgevend, godslasterlijk, haatdragend, bedreigend, schadelijk, lasterlijk,
    lasterlijk, intimiderend of discriminerend (ongeacht of deze gebaseerd is op ras,
    etniciteit, geloof, religie, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke
    handicap of anderszins);
   • iii. grafisch gewelddadig is, met inbegrip van beelden van gewelddadige videospellen; of
   • iv. Aanzetten tot onwettig gedrag
  • c. Affiliate heeft alle noodzakelijke goedkeuringen, licenties of
   andere toestemming voor enig intellectueel eigendom dat wordt gebruikt op Affiliates
   website. Niets op de website van Affiliate maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Affiliate.
   eigendomsrechten van een persoon of entiteit. Geen enkele persoon of entiteit heeft
   of gedreigd heeft met een actie waarin een dergelijke inbreuk wordt geclaimd, noch heeft Affiliate
   redenen hebben om aan te nemen dat een persoon of entiteit een zaak zal aanspannen of
   dreigen met een dergelijke claim in de toekomst.
  • d. De Gelieerde Onderneming zal het Promotiemateriaal niet gebruiken op een andere manier dan hierboven uiteengezet in Sectie 2.
  • e. De Affiliate zal geen enkele aanspraak maken op het eigendom van de Promotieproducten.
   Materialen, of van het auteursrecht, handelsmerk, of andere intellectuele
   eigendom daarin.
  • f. Affiliate zal geen
   reclamemateriaal voor de website van Affiliate waarin wordt verwezen naar Bedrijf of
   website van het Bedrijf, tenzij het Bedrijf vooraf schriftelijke toestemming geeft voor de
   distributie van dergelijke materialen. Affiliate zal de naam van het bedrijf niet gebruiken
   (of elke naam die verwarrend veel lijkt op de naam van het bedrijf) voor elke
   doel op haar website, in haar promotiemateriaal of in enig ander
   context, behalve om de website van het bedrijf te promoten zoals gespecificeerd in deze
   Overeenkomst. Affiliate zal geen domeinnamen registreren die het volgende bevatten
   De naam van het bedrijf, of die er verwarrend veel op lijkt.
  • g. De Affiliate zal zich niet bezighouden met de distributie van ongevraagde
   Bulkmails (spam) waarin op enigerlei wijze melding wordt gemaakt van of wordt verwezen naar Bedrijf of
   Website van het bedrijf.
  • h. De website van de Affiliate en/of de linkpagina van de Affiliate moet thematisch gerelateerd zijn aan de inhoud van de website van het Bedrijf.
 8. Schadeloosstelling. Filiaal vrijwaart Bedrijf en houdt
  Bedrijf te vrijwaren van enige claim, schade, rechtszaak, actie, klacht, of
  andere kosten die voortvloeien uit een schending van de garanties van Affiliate, zoals uiteengezet in het volgende artikel
  uiteengezet in Paragraaf 7 hierboven. De Gelieerde Partij vrijwaart en houdt ook
  Bedrijf vrijwaren voor schade, verlies of andere kosten die voortvloeien uit de
  gebruik of misbruik door Affiliate van het Promotiemateriaal.
 9. Vertrouwelijkheid. Alle informatie waaraan Affiliate wordt blootgesteld
  uit hoofde van zijn relatie met Bedrijf onder deze Overeenkomst, die
  informatie niet beschikbaar is voor het grote publiek, wordt beschouwd als
  “Vertrouwelijke bedrijfsinformatie” zijn. Affiliate mag geen
  Vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan een persoon of entiteit, behalve wanneer
  wettelijk verplicht, tenzij Affiliate voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgt voor
  dergelijke openbaarmaking van Bedrijf.
 10. Termijn.
  • a. Deze Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking en blijft volledig van kracht totdat zij wordt beëindigd overeenkomstig dit Artikel 10.
  • b. Elke partij heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen op
   op elk moment en voor elke reden. De opzeggende partij moet schriftelijk
   de andere Partij ten minste 30 dagen voor de voorgenomen datum van
   beëindiging.
 11. Belastingen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor belastingen die verschuldigd zijn door
  Affiliate voortvloeiend uit de relatie van Affiliate met Bedrijf zoals uiteengezet in de Voorwaarden.
  in deze Overeenkomst. Het Bedrijf zal geen belastingen inhouden op de
  Commissies betaald aan Affiliate.
 12. Beperking van aansprakelijkheid. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor
  verlies van winst of kosten, of voor enige directe, indirecte, speciale,
  incidentele schade of gevolgschade, met inbegrip van kosten in verband met de
  aanschaf van vervangende goederen of diensten (ongeacht of Bedrijf was of
  op de hoogte had moeten zijn van of had moeten worden geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade),
  voortvloeiend uit of verband houdend met verlies, opschorting of onderbreking
  van de service, beëindiging van deze Overeenkomst, gebruik of misbruik van de
  Promotiemateriaal, of andere uitvoering van diensten onder deze
  Overeenkomst.
 13. Tegenhangers. Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in verschillende
  tegenhangers, die elk een origineel vormen en alle
  die samen één overeenkomst vormen.
 14. Scheidbaarheid. Indien een deel of delen van deze Overeenkomst
  om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van deze Overeenkomst
  blijven volledig van kracht. Als een bepaling van deze
  Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht door een bevoegde rechtbank
  rechtsbevoegdheid, en indien het beperken van een dergelijke bepaling de bepaling
  geldig is, dan wordt die bepaling geacht als zodanig te zijn uitgelegd.
  beperkt.
 15. Titels. De titels van de hoofdstukken in deze Overeenkomst zijn uitsluitend gemakshalve opgenomen en hebben geen invloed op de betekenis van de bepalingen van deze Overeenkomst.
 16. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige
  overeenkomst tussen Bedrijf en Filiaal, en vervangt alle voorgaande
  begrip of verklaring van welke aard dan ook voorafgaand aan de datum van deze
  Overeenkomst. Er zijn geen andere beloften, voorwaarden, afspraken of
  andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp
  onderwerp van deze overeenkomst