We vonden dat je moest weten

Reserveringsvoorwaarden voor boten

Boot Reserveringsvoorwaarden

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

(u kunt de PDF hier downloaden)

Het Doel

Deze Algemene Voorwaarden voor jachtcharter (hierna: Voorwaarden) regelen de wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de diensten van accommodatie op schepen – jachtcharter. De schepen die onder de Voorwaarden vallen (hierna: Schepen) zijn pleziervaartuigen die deel uitmaken van de vloot van verschillende chartermaatschappijen (hierna: Charter-Operators), terwijl Blackbird One Ltd. (hierna: Blackbird One Ltd.) optreedt als agentschap-bemiddelaar voor het boeken van deze vaartuigen.

Deze voorwaarden en alle daarin opgenomen bepalingen maken het voorwerp uit van wettelijke aansprakelijkheid en zijn bindend voor de Klant die de Vaartuigen chartert (hierna: Klant). Door het bevestigen van de boekingsintentie of het betalen van het voorschot bevestigt de Klant akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Boekingsbevestiging

Van de kant van de Cliënt is de reservering bevestigd wanneer de vooruitbetaling door de Cliënt of diens vertegenwoordiger is voldaan.

Van de kant van Blackbird One Ltd. wordt de boeking bevestigd wanneer het volledige bedrag van de aanbetaling op haar rekening is bijgeschreven en de boekingsbevestiging van de Charter-Operator is verkregen.

Betaalmethoden en dynamiek

Nadat de jachtcharterreservering is overeengekomen, welke alleen schriftelijk van kracht zal zijn, dienen de betalingen te geschieden volgens de bedragen, dynamieken en instructies vermeld in de Pro-forma Factuur en bijbehorende documentatie welke Blackbird One Ltd. aan de cliënt heeft toegezonden.

De voornaamste betalingsmethode voor de jachtcharter is bankoverschrijving. De Klant aanvaardt de volledige kosten van de bankoverschrijving te betalen, en dient bij de betaling zijn/haar bank erop te wijzen dat alle bankkosten (van zowel de uitgaande als de inkomende bank) door de Klant dienen te worden betaald. Indien de Cliënt nalaat dit te doen en Blackbird One Ltd. wordt aangerekend voor bankoverschrijving, zal het geacht worden dat de betaling niet volledig vereffend is en zal de Cliënt het resterende bedrag dienen te vereffenen.

Uitzonderlijk kan Blackbird One Ltd. andere betalingsmethodes toestaan, maar in zulke gevallen kunnen kortingen voor jachtcharterdiensten verminderen door toeslagen en kosten verbonden aan deze alternatieve betalingsmethodes. Dergelijke details zullen worden vermeld in de Pro-forma factuur en de Klant gaat hiermee akkoord indien hij kiest voor de alternatieve betalingsmethode.

Het schip kan pas worden overgenomen nadat het volledige bedrag voor de jacht charter en alle gecontracteerde extra diensten volledig is betaald. Indien de vooruitbetaling of het saldo niet volledig betaald is binnen de hierboven vermelde termijnen, zal Blackbird One Ltd. of de Charter-Operator het recht hebben de boeking van het vaartuig te annuleren zonder enige terugbetaling aan de Klant.

De prijs van jacht-charter

De prijs voor het charteren van een jacht omvat het volgende: het schip uitgerust volgens de huidige effectieve inventarislijst, zoals hulpboot met roeispanen, gas…, evenals de gebruikelijke charterbasisdiensten op het moment van de levering van het schip (check in/check out). De charterprijs van een jacht omvat gewoonlijk geen extra diensten zoals eten en drinken, brandstof, kosten voor jachthavendiensten en ligplaatsen, havengelden, belastingen, toegangskaarten voor parken, of enige andere extra diensten anders dan die welke expliciet vermeld zijn als inbegrepen in de uitrustingslijst van het vaartuig. De prijs van het jacht is inclusief BTW, geldig op het moment van bevestiging van de boeking, echter, indien het relevante BTW-tarief wettelijk wordt verhoogd voor aanvang van de charter, behoudt Blackbird One Ltd. zich het recht voor het BTW-verschil in rekening te brengen.

Blackbird One Ltd. omvat het grootste deel van haar verwerkingsdiensten in de aangeboden jachtcharterprijs. Echter, in bijzondere gevallen van boekingen waar Blackbird One Ltd. hoge verwerkingskosten heeft, kan een klein deel van deze kosten aan de Klant in rekening worden gebracht als Operationele Kosten. In dergelijke gevallen zullen deze operationele kosten afzonderlijk worden vermeld en zichtbaar zijn op de Pro-forma factuur.

Extra diensten – Extra’s

Extra diensten en extra uitrusting waarvoor extra moet worden betaald (hierna: Extra’s) in overeenstemming met de geldende Prijslijst van Charter-Operator (bijv. hulpmotor, one-way opties, transfers, genaker, schipper, enz.) moeten worden aangevraagd door de klant en overeengekomen vóór de boekingsbevestiging.

De Klant kan vragen om toevoeging van bepaalde Extra’s zelfs na de bevestiging van de boeking, en Blackbird One Ltd. zal redelijke inspanningen doen om de levering van de nieuw gevraagde Extra’s naar tevredenheid van de Klant te organiseren, en zal de Klant informeren of het mogelijk is om de boeking te upgraden met de gevraagde nieuwe Extra’s of niet. De Klant erkent dat Blackbird One Ltd. niet verplicht is om op dat ogenblik de nieuw aangevraagde Extra’s te leveren.

Alle Extra’s moeten ten laatste 10 dagen voor het begin van de charterdatum schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. Slechts bij hoge uitzondering kan Blackbird One Ltd. in bijzondere gevallen een last-minute bevestiging van Extra’s toestaan.

Het inhuren van een schipper, hostess, kok of andere professionele bemanning

Indien de klant een schipper en/of een hostess en/of een kok en/of een andere professionele bemanning aan boord nodig heeft, dient hij dit bij de bevestiging van de charterreservering aan te geven.

Indien de klant geen schipper nodig heeft, dient een kopie van zijn/haar schipperslicentie te worden opgestuurd bij de boeking van het schip, ter verificatie en goedkeuring. Indien de vergunning niet door Charter-Operator wordt goedgekeurd, zal de Klant verplicht zijn een professionele schipper te nemen.

Voor sommige schepen kan de Charter-Operator eisen dat een professionele schipper en/of andere professionele bemanningsleden verplicht zijn, ongeacht de licenties van de Klant. Dit zal worden aangegeven op het moment van het regelen van de boeking.

De klant en de gasten van de klant aan boord dienen de bemanning met het nodige respect te behandelen en hun een passende hoeveelheid dagelijkse rust te gunnen. Het eten voor de bemanning tijdens de charterperiode is de financiële verantwoordelijkheid van de Klant, volgens de gebruikelijke charternormen.

Bemanningslijst en aankomstgegevens

De Klant moet een correct ingevulde bemanningslijst opsturen, uiterlijk 10 dagen voor de eerste charterdag. De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij de hoofdcontractant is voor de jacht charter, en dat de klant verantwoordelijk is voor de andere gasten aan boord.

Bovendien wordt aanbevolen om ten minste 10 dagen voor de eerste dag van de charter een geschatte aankomsttijd door te geven, zodat het personeel van de basis de incheckprocedure zo soepel mogelijk kan organiseren. Indien de Klant de transfer heeft geboekt (bv. vanaf de luchthaven), dan is het verplicht om minstens 10 dagen op voorhand gedetailleerde aankomst- en vertrekinformatie te sturen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde Crew list informatie, alsmede voor de geldigheid van alle paspoorten, visa, licenties en andere identificatie documenten. De klant en zijn gasten aan boord zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste visa voor alle landen waar ze naartoe reizen, indien van toepassing.

In het bijzonder erkent de Klant dat het vaarbewijs een zeer belangrijk document aan boord is en dat hij wettelijk verantwoordelijk is voor de juistheid en betrouwbaarheid ervan.

Annulering door de Klant

Indien de charter van het geboekte vaartuig door de klant wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, is de klant verplicht Blackbird One Ltd. per e-mail onverwijld van de annulering op de hoogte te brengen.

De annulering wordt aan de klant in rekening gebracht voor een minimumbedrag van:

– 50% van de totale jachthuurprijs indien een reservering meer dan 2 maanden voor de eerste charterdag wordt geannuleerd.

– 50% van de totale jachthuurprijs indien een reservering meer dan 1 maand maar minder dan 2 maanden voor de eerste charterdag wordt geannuleerd.

– 100% van de totale charterprijs indien een reservering minder dan een maand voor de eerste charterdag wordt geannuleerd. In deze categorie van annuleringen vallen ook de situaties waarin de klant niet komt opdagen voor de check-in (niet opdagen geval), of wanneer de klant het schip verlaat voor de overeengekomen check-out tijd (vroegtijdig verlaten geval) – in al deze gevallen zijn de 100% annuleringskosten van toepassing en de klant heeft geen recht op enige terugbetaling.

Ook indien de klant een schipper heeft gereserveerd en deze vervolgens heeft geannuleerd, moet de schippervergoeding toch worden betaald, volgens dezelfde percentages als hierboven vermeld. Hetzelfde geldt ook in het geval van een gastvrouw of kok. Annulering van schipper, hostess en kok wordt in rekening gebracht ongeacht of de boeking van het vaartuig al dan niet is geannuleerd.

De hierboven vermelde annuleringsvoorwaarden weerspiegelen de meest voorkomende praktijk in de jachtcharterindustrie. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat de Charter-Operator in zijn geldige voorwaarden een hoger percentage aan annuleringskosten eist. In een dergelijk geval is het door de Charter-Operator gevraagde percentage van toepassing.

In alle annuleringsgevallen zal Blackbird One Ltd. de ontvangstdatum van de informatie betreffende de annulering als basis voor de afrekening van de annuleringskosten beschouwen. Vanaf deze datum heeft Blackbird One Ltd. het recht om het vaartuig vrij te maken voor boekingen door andere klanten, en zal geen verdere verplichtingen hebben tegenover de klant met betrekking tot de geannuleerde boeking.

Wijzigingen en aanpassingen

Indien de Klant een kleinere wijziging in de boekingsgegevens wenst (bv. naamsverandering of dergelijke), zal een administratieve kost van 45 EUR aan de Klant aangerekend worden.

Indien de klant een wijziging in de charterperiode van het geboekte vaartuig vraagt, en/of een verandering van vaartuig of basis, of enige andere belangrijke wijziging, behoudt Blackbird One Ltd. zich het recht voor om de annulering van de oorspronkelijke boeking in rekening te brengen. Blackbird One Ltd. kan er ook voor kiezen de gevraagde wijziging aan de klant toe te staan zonder de annulering van de oorspronkelijke boeking aan te rekenen, maar in dat geval zal een administratieve kost van 300 EUR aan de klant aangerekend worden.

Annuleringen door Charter-exploitant

Indien de boeking wordt geannuleerd door de Charter-Operator (bijvoorbeeld als gevolg van ernstige schade aan het gereserveerde vaartuig of andere onvoorziene omstandigheden aan het vaartuig), dan zal de Klant worden beloond door de Charter-Operator volgens de geldige Algemene Voorwaarden van die Charter-Operator.

Voorbeelden van wat de meeste Charter-Operators in dergelijke gevallen aan de klant zouden aanbieden zijn:

reservering van een ander vaartuig van vergelijkbare grootte en met vergelijkbare kenmerken, van dezelfde vloot of van een andere vloot, indien mogelijk

of

een terugbetaling van alle bedragen die van de Klant voor het Vaartuig zijn ontvangen.

De klant erkent dat in geval van ernstige schade aan het vaartuig tijdens de vorige charters, of door gebeurtenissen zoals overmacht, noch Blackbird One Ltd. noch de Charter-Operator hiervoor objectief schuldig zijn, en dat de klant dus zal trachten mee te werken aan het vinden van een geschikte alternatieve oplossing onder de gegeven omstandigheden.

Borgsom

Alvorens het schip over te nemen, dient de klant een borgsom (hierna: Waarborgsom) te betalen in overeenstemming met de geldige Prijslijst van de Charter-Operator. De Borg kan worden gegeven in contanten of met een van de creditcards die door Charter-Operator worden geaccepteerd, alles in overeenstemming met de procedures in de Charter-Operator’s basis. Na afloop van het jachtcharter zal de gehele waarborgsom aan de klant worden terugbetaald, tenzij er schade aan het schip of verlies van uitrusting is opgetreden, of tenzij de klant of zijn bemanning niet in overeenstemming met deze voorwaarden en/of de geldige voorwaarden van de Charter-Operator hebben gehandeld.

Echter, als de schade of schending van de Voorwaarden heeft plaatsgevonden, dan zal de Borg gedeeltelijk of volledig worden ingehouden, afhankelijk van de omvang van de Schade of schending en afhankelijk van de details van het beleid van Charter-Operator. Enkele typische praktijken in de sector zijn de volgende:

– In geval van een grotere schade of overtreding wordt de Waarborgsom volledig ingehouden en heeft de Klant geen recht op terugbetaling ervan.

– In het geval van een kleinere schade of breuk, zal Charter-Operator het bedrag dat nodig is voor de reparaties en aankoop van beschadigde of verloren apparatuur, dekking van de interventie kosten en / of behandelingskosten houden, terwijl de rest van de Borgsom zal worden terugbetaald aan de Klant.

– In het geval dat het schip niet in staat zal zijn om een volgende charter te starten als gevolg van de opgelopen schade, zal de volledige waarborgsom in rekening worden gebracht, aangezien de Charter-Operator kosten zal hebben in verband met de vergoeding van de volgende klant.

Het betalen van borgsom is ook verplicht in het geval de klant een professionele schipper van Blackbird One Ltd. of Charter-Operator inhuurt. In een dergelijk geval kan de waarborgsom niet worden gebruikt om de kosten te dekken die ontstaan zijn door nalatigheid van de schipper, slechte bediening van het vaartuig of de uitrusting ervan.

In het geval dat de schade is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid van de Klant, of gedragingen zoals varen onder invloed van alcohol of illegale drugs, single-handed varen of varen op verboden tijden of buiten goedgekeurde gebieden, of deelnemen aan regatta’s zonder schriftelijke toestemming van Charter-Operator, of soortgelijke ernstige overtredingen, zal de Klant typisch aansprakelijk zijn zelfs verder dan het bedrag van de Borgsom, inclusief kosten in verband met reparaties en vergoedingen voor gederfde charter inkomsten in de komende weken.

Verzekering

Volgens de normen van de sector zijn charterschepen gewoonlijk verzekerd, met franchise. De verzekering dekt gewoonlijk geen schade aan persoonlijke bezittingen van klanten en aan boord meegebrachte goederen en een opzettelijk veroorzaakte schade, of schade veroorzaakt door een gebrek aan zorgvuldigheid van de klant.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat de Klant en alle bemanningsgasten bij boeking een adequate reis- en ziektekostenverzekering afsluiten voor hun reisarrangement.

Overname van het schip / Check-in

De Klant is verplicht, ter gelegenheid van de overname van het Schip, aan de vertegenwoordiger van Charter-Operator een geverifieerde bon te overhandigen met alle gegevens van de Klant en de charterafspraak, met inzage in het originele document van de schipperslicentie. Ook moeten identificatiedocumenten (b.v. paspoorten) van alle gasten aan boord worden overgelegd met het oog op een nieuwe controle van de bemanningslijst.

Bij de overname van het vaartuig zal de klant de inventarislijst samen met de vertegenwoordiger van de Charter-Operator bestuderen en de staat van het geleverde vaartuig met zijn handtekening bevestigen. Dezelfde procedure moet worden gevolgd met instrumenten aan boord. Eventuele latere klachten van de klant worden niet aanvaard indien de klant bevestigt dat het vaartuig in orde is en dat ook de uitrusting van het vaartuig volledig en in orde is.

In geval van beschadiging of verlies van onderdelen van het vaartuig tijdens de vorige charterperiode, en indien het onmogelijk is om de nieuwe onderdelen van het vaartuig te verkrijgen vóór de datum van de nieuwe charter, op voorwaarde dat het verlies ervan de veiligheid van de scheepvaart niet ernstig in het gedrang brengt, zal de klant geen afstand kunnen doen van de charter, noch een vermindering van de charterprijs kunnen eisen. De klant erkent dat dergelijke situaties niet onder invloed staan van Blackbird One Ltd. noch van de Charter-Operator, maar het gevolg zijn van schade gemaakt door een vorige klant.

In de jachtcharter-industrie moet het schip worden afgeleverd met een volle brandstoftank en watertank, en moet het in dezelfde staat worden teruggebracht naar de charterbasis met een volle brandstoftank en watertank.

Aangezien schepen kostbare bezittingen zijn en een bepaald niveau van vaardigheid vereist is om ze te bedienen, kan de Charter-Operator van de Klant (of zijn schipper) verlangen dat hij zijn navigatievaardigheden demonstreert in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Charter-Operator. De kosten voor de genoemde demonstratie (indien van toepassing) worden betaald door de klant en de tijd die wordt besteed aan het testen wordt opgenomen in de charterperiode van het vaartuig. Indien de Klant (schipper) niet bekwaam genoeg wordt geacht, zal de Charter-Operator een officiële schipper inhuren en de kosten voor een dergelijke dienst zullen door de Klant worden betaald volgens de huidige Prijslijst. Indien de klant de toegewezen schipper weigert, wordt hem/haar het uitvaren verboden, wordt het chartercontract onmiddellijk verbroken en wordt het betaalde bedrag ingehouden zonder enig recht op terugbetaling.

Terugnemen van het schip / Check-out

Wanneer het vaartuig wordt teruggebracht en opnieuw wordt gecontroleerd aan de hand van de inventarislijst, wordt ook de brandstoftank onderzocht. Indien de brandstoftank niet vol is, zal de Charter-Operator de Klant de brandstof in rekening brengen (berekend op basis van het maximale motorverbruik voor specifieke motoruren) plus een servicevergoeding. Ook zal de Klant betalen voor schade aan een Vaartuig, als er schade wordt geconstateerd tijdens het onderzoek van het Vaartuig, zoals beschreven in de sectie “Borgsom”. Anders, als het schip wordt teruggegeven in een goede staat en met een volle brandstof en watertank, moet de volledige waarborgsom worden teruggegeven aan de klant door de Charter Operator.

Indien de klant het schip terugbrengt naar een haven die niet in het contract als bestemmingshaven is vermeld, dient de klant alle kosten te betalen die inbegrepen zijn in het transport van het schip naar de bestemmingshaven, inclusief alle vergoedingskosten voor de volgende klant van het schip, vermeerderd met een door de Charter-Operator vast te stellen boete.

Evenzo, als de Klant te laat is, zal hij/zij worden beboet volgens het beleid van Charter-Operator.

Een vertraging ten gevolge van weersomstandigheden is niet gerechtvaardigd omdat het schip gedurende de laatste 48 uur vóór het einde van de charter op voldoende afstand van de charterbasis moet worden gehouden.

Indien de klant de charterperiode wenst te verlengen, wat ook de reden mag zijn, moet hij/zij Blackbird One Ltd. onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn/haar intenties. Blackbird One Ltd. zal op haar beurt de Klant informeren of de gewenste verlenging al dan niet mogelijk is, en, indien de verlenging mogelijk en bevestigd is, en de Klant ervoor betaald heeft, zal Blackbird One Ltd. al het nodige papierwerk voor extra dagen organiseren (zoals verlenging van de boeking, verlenging van de bemanningslijst, enz.)

Zeilgebied

Het basis vaargebied van het vaartuig is vermeld in de registratiedocumenten van het vaartuig in kwestie.

Indien de klant buiten dit basis vaargebied wenst te varen, is de klant verplicht Blackbird One Ltd. van zijn voornemen op de hoogte te brengen voor de bevestiging van de boeking, zodat het vaartuig voor die gelegenheid verzekerd en geregistreerd kan worden, en tegelijkertijd zullen de vermelde extra verzekerings- en registratiekosten aan de klant in rekening worden gebracht, samen met alle extra kosten die voor Blackbird One Ltd. of Charter-Operator uit dit verzoek kunnen voortvloeien.

De Charter-Operator kan in dergelijke gevallen ook een hogere borgsom verlangen.

De klant stemt er hierbij mee in dat, indien hij buiten het basis vaargebied vaart, de klant bereid moet zijn het onderhoud en de reparaties van het schip zelf te organiseren, op eigen kosten, aangezien de onderhouds- en interventiediensten van de Charter-Operator meestal niet voor deze gebieden gelden. De Charter-Operator adviseert de Cliënten over hun procedures in dergelijke gevallen.

Schade tijdens jachtcharter

Indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat door gebruikelijke slijtage van de materialen van het schip of veroudering van de uitrusting, dient de klant de Charter-operator hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Indien ernstige schade, motorpech, verlies van het vaartuig, persoonlijke verwondingen en soortgelijke incidenten zich zouden voordoen, is de klant verplicht de Charter-Operator en Blackbird One Ltd. hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, en officiële notulen en certificatie van het opgetreden incident door andere partijen (b.v. havenautoriteit, arts, geautoriseerde expert, etc.) te verkrijgen.

In al deze gevallen zal de verdere procedure worden afgehandeld volgens de geldige procedures en voorwaarden van de Charter-Operator in kwestie.

Schade die niet is gemeld en waarvan geen proces-verbaal is opgemaakt, wordt geacht te zijn ontstaan door nalatigheid van de Opdrachtgever, en dient in dat geval door de Opdrachtgever te worden vergoed.

Verplichtingen van Charter-Exploitant

De Charter-Exploitant is verantwoordelijk voor de juistheid van de accommodatie (d.w.z. van het vaartuig), het investeringsonderhoud, het lopende onderhoud, alsmede het gereedmaken van het vaartuig voor bevrachting.

Charter-Operator is ook verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van check-in en check-out processen op de basis.

In het geval van speciale of aanvullende verzoeken van de Klant (bijv. vroegere check-in, langere uitleg tijdens check-in, speciale behoeften… etc.) kan Charter-Operator proberen deze naar tevredenheid van de Klant op te lossen, maar Klant erkent dat dit geen aansprakelijkheid van Charter-Operator is, en kan geen vergoeding vragen indien dergelijke speciale verzoeken niet of slechts gedeeltelijk zijn vervuld. De Charter-Operator is verantwoordelijk voor het dragen van kosten jegens de Klant in geval van het niet nakomen van zijn verplichtingen, volgens de geldige Algemene Voorwaarden van die Charter-Operator.

De Klant kan echter geen terugbetaling verwachten voor vertragingen of problemen veroorzaakt door Force Majoure (bijv. aardbevingen, overstromingen, donderslagen, brand, andere natuurrampen, oorlogen, burgeroorlogen, terrorisme, stakingen, etc.).

De Klant erkent dat Charter-Operator een volledig gescheiden juridische entiteit is van Blackbird One Ltd., en dat de rol van Blackbird One Ltd. in het boekingsproces slechts die van bemiddelaar is, zoals beschreven in het hoofdstuk hieronder.

Passiva van Blackbird One Ltd.

Blackbird One Ltd. werkt met een grote internationale online database van schepen en heeft zakelijke partnerschappen opgezet met veel van de Charter-Operators die botenvloten exploiteren. De Cliënt erkent dat Blackbird One Ltd. optreedt als agentschap-bemiddelaar tussen de Cliënt en de Charter-Operator. Aldus zal Blackbird One Ltd. de klant informatie verschaffen over het type accommodatie van het vaartuig, de integrale onderdelen en mogelijke bijkomende kosten (diensten van de schipper, enz.), alsook de klant assisteren bij het verkrijgen van de meest geschikte aanbiedingen van het vaartuig om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen, en de klant assisteren gedurende het gehele boekingsproces.

Blackbird One Ltd. zal er ook zijn om de relevante vragen van de cliënt te beantwoorden en de nodige informatie te verstrekken voor de voorbereiding van de cliënt op het charter.

Blackbird One Ltd. zal de Charter-Operator informeren over relevante boekingsinformatie, documenten van de cliënt verzamelen (b.v. vergunningen, bemanningslijsten etc.), alsmede betalingen doen aan de Charter-Operator en alle andere agentschap-bemiddelaar taken uitvoeren volgens de zakelijke samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Blackbird One Ltd. en de Charter-Operator.

In geval van geschillen tussen de cliënt en de chartermaatschappij voor, tijdens of na de charter, zal Blackbird One Ltd. alles in het werk stellen om de cliënt te helpen en de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te beschermen. Ook zal Blackbird One Ltd., in het geval dat de Charter-Operator enkele van zijn verplichtingen jegens de Cliënt niet nakomt, de Cliënt ondersteunen en bijstaan, waarbij zij ernaar zal streven een passende terugbetaling van de Charter-Operator aan de Cliënt te verkrijgen.

In extreme en zeer zeldzame gevallen dat de Charter-Operator volledig in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen (b.v. faillissement, verlies van schepen of iets dergelijks), zal Blackbird One Ltd. alles in het werk stellen om de Klant te helpen bij het vinden van een best mogelijke alternatieve oplossing met zo min mogelijk kosten/verlies voor de Klant.

De Cliënt erkent dat Blackbird One Ltd. niet aansprakelijk is tot betaling aan de Cliënt van enige terugbetaling of verlies veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen van de Charter-Operator, mits Blackbird One Ltd. de juiste betalingen aan de Charter-Operator had gedaan voor het charteren van het (de) Vaartuig(en), volgend op de corresponderende betalingen van de Cliënt aan Blackbird One Ltd.. Blackbird One Ltd. zal de cliënt echter bijstaan en helpen bij het verkrijgen van een passende terugbetaling van de Charter-Operator en bij het beschermen van de belangen van de cliënt zoals hierboven in dit artikel is vermeld.

Verplichtingen van de Cliënt

Anders dan reeds in deze Voorwaarden is bepaald, is de Klant ook aansprakelijk:

– nautisch en navigatievaardig te zijn voor de charter van het vaartuig, anders is hij verplicht een schipper te aanvaarden volgens de geldende prijslijst van de Charter-Operator,

– in het bezit te zijn van alle vereiste vergunningen voor de exploitatie van het vaartuig in geval van rompbevrachting,

– het vaartuig niet aan een derde over te laten,

– geen personen of goederen te vervoeren voor commerciële doeleinden, noch zich bezig te houden met enig ander commercieel gebruik van het vaartuig,

– het exacte aantal personen aan boord te hebben, en het exacte aantal personen, zoals vermeld op de bemanningslijst,

– de bemanningslijst met het bewijs van verblijfsregistratie en de scheepsdocumenten voor de gehele duur van de charter te bewaren,

– de Charter-Operator onverwijld in kennis te stellen van eventuele wijzigingen in bemanningsleden of passagiers,

– de wettelijke voorschriften van het gastland volledig na te leven,

– niet deel te nemen aan wedstrijden en regatta’s zonder toestemming van de Charter-Operator,

– om de verplichte controle-intervallen aan te houden voor de duur van de vaart,

– in geval van slepen, een prijs voor het redden te sluiten vóór het aanvaarden van hulp, tenzij anders voorgeschreven door Charter-Operator,

– alle veiligheidsmaatregelen te nemen om het vaartuig in goede staat te houden en schade of slepen van het vaartuig te voorkomen,

– de haven niet te verlaten indien de voorziene windkracht sterker wordt geacht dan 25 knopen, of indien de havenautoriteiten een verbod om de haven te verlaten uitvaardigen, zonder voorafgaande toestemming van de Charter-Operator,

– onnodige belasting van masten, zeilen en touwen te vermijden, d.w.z. te varen met inachtneming van de weersomstandigheden,

– de vaarroute zeer zorgvuldig te plannen, zodat het schip twee dagen voor aankomst op ongeveer 40 NM afstand ligt van de vertrekhaven,

– niet ’s nachts te varen zonder voorafgaande toestemming van de Charter-Operator,

– niet single-handed te varen zonder voorafgaande toestemming van de Charter-Operator,

– de charterbasisbeheerder te informeren over de exacte locatie van het vaartuig in geval van noodweer (stormwind), om onnodig en duur zoeken naar het vaartuig te vermijden,

– het vaartuig niet te bedienen onder invloed van alcohol of illegale drugs, en in het algemeen geen illegale drugs te gebruiken of aan boord te hebben,

– geen buitensporig lawaai te maken in jachthavens, havens en andere aanmeerplaatsen,

– de privacy en het recht op nachtrust van de bewoners van de naburige vaartuigen en huizen te eerbiedigen,

– zich niet in te laten met visserij- of andere onderzeese activiteiten zonder een geldige vergunning voor dergelijke activiteiten,

– geen huisdieren (honden, katten, vogels, enz.) aan boord te nemen zonder schriftelijke toestemming van de Charter-Operator

– alle andere bepalingen na te leven die hierboven niet zijn opgesomd, maar wel zijn vermeld in de geldige Algemene Voorwaarden van de betrokken Charter-Operator.

De klant garandeert de medeverantwoordelijkheid voor alle bemanningsleden, d.w.z. de gasten aan boord. Alle gevolgen die voortvloeien uit het feit dat de Klant of zijn bemanning of gasten aan boord de bovenstaande aansprakelijkheden niet nakomen, zijn de gezamenlijke en hoofdelijke verantwoordelijkheid van de Klant en de bemanning/gasten aan boord. In geval van schending van de bovenstaande clausules of schending van andere contractuele verplichtingen van de Cliënt en zijn bemanning/gasten, erkent de Cliënt dat de Charter-Operator de waarborgsom kan verrekenen en/of een schadeloosstelling kan eisen voor de volledige geleden schade.

Klachten

Klachten worden schriftelijk aanvaard op de datum van de overname van het vaartuig (check-in). Zij moeten worden ondertekend door de Cliënt en de vertegenwoordiger van Charter-Operator.

De klachten worden doorgaans opgelost op de hieronder beschreven wijze, of op een soortgelijke wijze, afhankelijk van de Charter-Operator in kwestie:

– In geval van een klacht over netheid zal de Charter-Operator het probleem inspecteren en, indien de klacht gegrond is, extra schoonmaakactiviteiten organiseren om het probleem te corrigeren. In geval van dergelijke klachten zal er geen financiële terugbetaling zijn.

– In geval van een kleinere tekortkoming of schade, die de veiligheid van de scheepvaart niet ernstig in het gedrang brengt, zal de Charter Operator de kwestie inspecteren en, indien de klacht gegrond is, alle redelijke activiteiten organiseren om de kwestie te verhelpen. De Cliënt erkent dat, ondanks de beste inspanningen van het team, het soms kan gebeuren dat het niet mogelijk zal zijn om het probleem te corrigeren binnen een bepaald tijdsbestek om objectieve redenen. In het algemeen zal er bij dergelijke kleinere problemen geen financiële terugbetaling zijn.

– In geval van een groter aantal gemelde tekortkomingen of beschadigingen, die de veiligheid van de scheepvaart ernstig aantasten, zal de Charter-Operator de kwestie inspecteren en, indien de klacht gegrond is, alle redelijke activiteiten organiseren om de kwestie zo spoedig mogelijk te verhelpen. Afhankelijk van de tijd die nodig is om het probleem te corrigeren, zal de Klant worden vergoed door Charter Operator volgens de relevante bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Charter Operator.

In geval van ernstige problemen die objectief gezien niet konden worden opgemerkt tijdens de check-in, maar die naar behoren werden gemeld volgens de sectie “Schade tijdens jachtcharter”, kan de klant een schadeloosstelling eisen uiterlijk tijdens de check-out. Bij deze gelegenheid moet hij een schriftelijke klacht indienen die door beide partijen is ondertekend, met alle bijbehorende documentatie.

Indien de klacht van de Klant werd gemeld maar niet kon worden opgelost tijdens de check out, dient deze schriftelijk opnieuw te worden ingediend binnen de 14 dagen, zoniet zal deze niet in aanmerking worden genomen.

Indien de Klant de klacht heeft ingediend via Blackbird One Ltd. als de Bemiddelaar van de Klant, zal Blackbird One Ltd. de ontvangen klacht analyseren, informatie verzamelen van de Charter-Operator, de Klant adviseren over de praktijken in de sector in dergelijke gevallen, en proberen de klacht op te lossen, bemiddelend tussen de 2 partijen, op een tijdige en eerlijke manier. Blackbird One Ltd. zal zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van relevante antwoorden van Charter-Operator, een officieel antwoord aan de Klant geven.

Voorwaarden van de Charter Operator

De Klant erkent dat het in sommige gevallen kan voorkomen dat de Charter-Operator in zijn geldige Algemene Voorwaarden andere wensen en voorwaarden heeft met betrekking tot het charteren van het vaartuig dan in deze Voorwaarden is uiteengezet. Cliënt erkent dat voor zijn verplichtingen jegens de Charter-Operator de Algemene Voorwaarden van de Charter-Operator van toepassing zijn.

Jurdistiction

De partijen zullen ernaar streven elk geschil op vreedzame wijze op te lossen.

Indien de partijen er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, is de rechtbank te Ljubljana, Slovenija, bevoegd om kennis te nemen van hun geschil.

Geldigheid

Deze voorwaarden treden in werking en zijn geldig vanaf 21.1.2015, en vervangen vanaf deze datum alle voorgaande algemene voorwaarden voor jachtcharter van Blackbird One Ltd..

Deze voorwaarden blijven van kracht totdat een volgende versie van de algemene voorwaarden voor jachtcharter officieel zal worden uitgegeven en van kracht zal worden.

Op de officiële webpagina’s van Blackbird One Ltd. wordt altijd een actuele versie gepubliceerd.gro