Mysleli jsme, že byste měli vědět.

Podmínky rezervace lodí

Podmínky rezervace lodi

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REZERVACE

(zde si můžete stáhnout PDF)

Účel

Tyto Všeobecné podmínky pro Yacht Charter (dále jen: Podmínky) upravují vzájemná práva a povinnosti související se službami ubytování na plavidlech – charter jachty. Plavidla regulovaná Podmínkami (dále jen: Plavidla) jsou rekreační plavidla uvedená ve flotilách různých provozovatelů charterových flotil (dále jen: Charter-Operators), zatímco Blackbird One Ltd. (dále jen: Blackbird One Ltd.) působí jako agentura-zprostředkovatel pro rezervaci těchto plavidel.

Tyto podmínky a veškerá ustanovení v nich uvedená jsou předmětem právní odpovědnosti a jsou závazná pro klienta, který si pronajímá plavidla (dále jen: „klient“). Potvrzením rezervačního záměru nebo zaplacením zálohy klient potvrzuje souhlas s podmínkami.

Potvrzení rezervace

Ze strany klienta je záměr rezervace potvrzen, když klient zaplatí zálohu nebo jeho zástupce.

Ze strany Blackbird One Ltd. bude rezervace potvrzena, jakmile na její účet dorazí plná částka zálohy a od charterového operátora získáte potvrzení rezervace.

Platební metody a dynamika

Po odsouhlasení rezervace charteru jachty, která bude platná pouze písemně, se platby provádějí podle částek, dynamiky a pokynů uvedených v proforma faktuře a průvodní dokumentaci, kterou společnost Blackbird One Ltd. zaslala klientovi.

Primárním způsobem platby za pronájem jachty je bankovní převod. Klient souhlasí s plněním nákladů na poplatky za bankovní převody a při provádění platby by měl své bance zdůraznit, že veškeré bankovní poplatky (odchozí i příchozí banky) by měl hradit klient. Pokud tak neučiní a společnost Blackbird One Ltd. bude účtovat poplatky za bankovní převody, bude se mít za to, že platba není plně uhrazena a klient bude muset uhradit zbývající částku.

Společnost Blackbird One Ltd. může výjimečně povolit jiné způsoby platby, ale v takových případech se mohou slevy za charterové služby jachet snížit kvůli příplatkům a poplatkům spojeným s těmito alternativními způsoby platby. Všechny tyto podrobnosti budou uvedeny v proforma faktuře a Klient s nimi souhlasí, pokud zvolí alternativní způsob platby.

Plavidlo lze převzít až po úplném vyrovnání celé částky za pronájem jachty a všech smluvních doplňkových služeb. Pokud nebude platba předem nebo platba zůstatku plně vyrovnána do výše stanovených lhůt, je společnost Blackbird One Ltd. nebo charterový operátor oprávněna zrušit rezervaci plavidla bez jakýchkoli refundací klientovi.

Cena jachty

Cena za pronájem jachty zahrnuje: loď vybavenou podle aktuálně platného inventárního seznamu, jako je pomocná loď s vesly, benzín…, jakož i obvyklé základní charterové služby v době dodání lodi (check in / check ven). Charterová cena jachty obvykle nezahrnuje další služby, jako jsou jídlo a nápoje, palivo, náklady na přístavní služby a kotviště, přístavní poplatky, daně, vstupenky do parků, ani žádné další doplňkové služby kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v seznamu vybavení plavidla. . Cena charterové jachty zahrnuje DPH platnou v době potvrzení rezervace, avšak pokud by byla příslušná sazba DPH zvýšena zákonem před začátkem pronájmu, Blackbird One Ltd. si vyhrazuje právo účtovat rozdíl DPH.

Blackbird One Ltd. zahrnuje největší část svých zpracovatelských služeb do nabízené ceny za pronájem jachty. V konkrétních případech rezervací, kde má společnost Blackbird One Ltd. vysoké náklady na zpracování, může být malá část těchto nákladů účtována klientovi jako provozní náklady. V takových případech budou tyto provozní náklady samostatně uvedeny a viditelné na proforma faktuře.

Doplňkové služby – Extra

Měly by být poskytovány doplňkové služby a další vybavení, za které bude provedena zvláštní platba (dále: Extra) v souladu s platným Ceníkem charterového operátora (např. Pomocný motor, jednosměrné možnosti, převody, genaker, kapitán atd.) požadováno klientem a odsouhlaseno před potvrzením rezervace.

Zákazník může požádat o přidání určitých doplňků i po potvrzení rezervace a společnost Blackbird One Ltd. vyvine přiměřené úsilí k organizaci poskytnutí nově požadovaných doplňků ke spokojenosti klienta a bude jej informovat, pokud je možné provést upgrade rezervace s požadovanými novými doplňky nebo ne. Klient bere na vědomí, že Blackbird One Ltd. není v daném okamžiku povinen poskytovat nově požadované doplňky.

Nejpozději musí být všechny doplňky písemně potvrzeny oběma stranami nejpozději 10 dní před začátkem data pronájmu. Společnost Blackbird One Ltd. může ve zvláštních případech povolit potvrzení doplňků na poslední chvíli pouze velmi výjimečně.

Pronájem kapitána, hostitelky, kuchaře nebo jiné profesionální posádky

Pokud klient požaduje kapitána a / nebo hostesku a / nebo kuchaře a / nebo jinou profesionální posádku na palubě, bylo by nutné na to upozornit během potvrzování rezervace charteru.

Pokud klient nepožaduje kapitána, musí být kopie jeho velitelského průkazu zaslána při rezervaci plavidla za účelem ověření a schválení. Pokud licence není schválena charterovým operátorem, je klient povinen vzít si profesionálního kapitána.

U některých plavidel může provozovatel charteru požadovat, aby profesionální kapitán a / nebo jiní profesionální členové posádky byli povinní bez ohledu na licence klienta. To bude uvedeno v době sjednání rezervace.

Klient a hosté klienta na palubě by se měli k posádce chovat s náležitým profesionálním respektem a měli by jim umožňovat náležité množství denního odpočinku. Jídlo pro posádku během období pronájmu je finanční odpovědností Klienta podle obvyklých standardů pronájmu.

Seznam posádky a podrobnosti o příjezdu

Klient musí zaslat správně vyplněný seznam posádky, a to nejpozději 10 dní před prvním dnem pronájmu. Klient souhlasí s tím, že je hlavní smluvní stranou pro pronájem jachet a že je odpovědný za ostatní hosty na palubě.

Dále se doporučuje zaslat odhadovaný čas příjezdu alespoň 10 dní před prvním dnem pronájmu, aby zaměstnanci základny mohli organizovat postup odbavení co nejhladším způsobem. Pokud si klient rezervoval transfer (např. Z letiště), je povinné zaslání podrobných informací o příletu a odletu nejméně 10 dní předem.

Klient je odpovědný za přesnost dodaných informací o seznamu posádky, jakož i za platnost všech pasů, víz, licencí a dalších identifikačních dokumentů. Klient a jeho hosté na palubě jsou odpovědní za získání příslušných víz pro všechny země, do kterých cestují, pokud jsou relevantní.

Zákazník zejména uznává, že plachetní licence je velmi důležitým dokumentem na palubě a je právně odpovědný za její přesnost a důvěryhodnost.

Zrušení ze strany klienta

V případě, že bude charta rezervované lodi klientem zrušena, ať už jsou důvody jakékoli, je klient povinen neprodleně informovat společnost Blackbird One Ltd. e-mailem o zrušení.

Klientovi bude storno účtováno v minimální výši:

– 50% z celkové ceny pronájmu jachty, pokud byla rezervace zrušena více než 2 měsíce před prvním dnem pronájmu.

– 50% z celkové ceny pronájmu jachty, pokud byla rezervace zrušena více než 1 měsíc, ale méně než 2 měsíce před prvním dnem pronájmu.

– 100% z celkové ceny pronájmu, pokud byla rezervace zrušena méně než měsíc před prvním dnem pronájmu. V této kategorii zrušení jsou také situace, kdy klient nepřišel pro odbavení (případ nedostavení se), nebo když klient opustí plavidlo před sjednaným časem odhlášení (případ předčasného opuštění) – ve všech takových případech se účtuje 100% storno poplatek a Zákazník nemá právo na vrácení peněz.

Pokud byl kapitán rezervován a poté klientem zrušen, je přesto třeba zaplatit poplatek za kapitána, a to podle stejných procent, která jsou uvedena výše. Totéž platí i v případě hostesky nebo kuchařky. Storno velitele, hostesky a kuchaře je účtováno bez ohledu na to, zda byla rezervace plavidla zrušena či nikoli.

Výše uvedené zásady storna odrážejí nejběžnější praxi v odvětví charterových jachet. V některých případech se však může stát, že charterový operátor ve svých platných podmínkách vyžaduje vyšší procento storno poplatků. V takovém případě bude použito procento požadované Charter-operátorem.

Ve všech případech zrušení bude společnost Blackbird One Ltd. považovat datum přijetí informace o zrušení za základ pro vypořádání účtů nákladů na zrušení. Od tohoto data je společnost Blackbird One Ltd. oprávněna učinit Vessel zdarma pro rezervace jinými klienty a nebude mít vůči klientovi žádné další závazky související se zrušenou rezervací.

Změny a úpravy

Pokud klient požaduje menší změnu v podrobnostech rezervace (např. Změna jména apod.), Bude mu účtován správní poplatek ve výši 45 EUR.

V případě, že klient požádá o změnu charterového období rezervovaného plavidla a / nebo o změnu plavidla nebo základny nebo o jakoukoli jinou významnou změnu, společnost Blackbird One Ltd. si vyhrazuje právo účtovat storno původní rezervace. Alternativně se společnost Blackbird One Ltd. může rozhodnout, že požadovanou změnu poskytne klientovi bez účtování storna původní rezervace, avšak v takovém případě bude klientovi účtován administrativní poplatek ve výši 300 EUR.

Zrušení charterovým operátorem

Pokud bude rezervace zrušena Charter-operátorem (např. Kvůli vážným škodám na rezervované lodi nebo jiným nepředvídaným okolnostem, které se na lodi vyskytnou), bude charter-operátor odměněn klientovi v souladu s platnými podmínkami daného charterového operátora.

Mezi příklady, které by v takových případech nabídla většina charterových operátorů klientovi, patří:

rezervace jiné lodi podobné velikosti a podobných vlastností, pokud je to možné, ze stejné flotily nebo z jiné flotily

nebo

vrácení všech částek obdržených od klienta za plavidlo.

Klient bere na vědomí, že v případě, že během předchozích charterů došlo k vážným škodám na lodi, nebo v důsledku událostí, jako je Skutky Boží, Blackbird One Ltd. ani Charter-Operator za to nejsou objektivně vinni, a proto se Klient bude snažit být spolupracovat při hledání vhodných alternativních řešení za daných okolností.

Kauce

Před převzetím Plavidla je Klient povinen složit kauci (dále: Kauce) ve výši dle platného Ceníku charterového operátora. Vklad může být složen buď v hotovosti, nebo pomocí jedné z kreditních karet přijatých provozovatelem charteru, a to vše v souladu s procesy v základně charterového operátora. Po dokončení charteru jachty bude celý vklad vrácen klientovi, pokud nedošlo k poškození lodi nebo ztrátě vybavení nebo pokud klient nebo jeho posádka nejednala v souladu s těmito podmínkami a / nebo platnými podmínkami Charter-Operator.

Pokud však došlo k poškození nebo porušení Podmínek, bude Záloha částečně nebo úplně zadržena, v závislosti na rozsahu Poškození nebo porušení a v závislosti na podrobnostech politiky Charter-Operator. Některé typické průmyslové postupy jsou následující:

– V případě většího poškození nebo porušení bude Záloha uchována v plné výši a Klient nemá právo na její vrácení.

– V případě menšího poškození nebo porušení, Provozovatel charterové služby ponechá částku potřebnou na opravy a nákup poškozeného nebo ztraceného vybavení, krytí nákladů na intervenci a / nebo manipulační náklady, zatímco zbytek Kauce bude vrácen Klientovi .

– V případě, že plavidlo nebude moci přejít na další charter kvůli vzniklým škodám, bude složena celá záloha, protože charterový operátor bude mít výdaje spojené s odměňováním dalšího klienta.

Platba zálohy je povinná i v případech, kdy si Klient najme profesionálního kapitána od Blackbird One Ltd. nebo Charter-Operator. V takovém případě nelze Zálohu použít na pokrytí nákladů, které vznikly v důsledku nedbalosti kapitána, špatného fungování plavidla nebo jeho vybavení.

V případě, že ke škodě došlo v důsledku hrubé nedbalosti Klienta nebo chování jako je plavba pod vlivem alkoholu nebo nelegálních drog, plavba jednou rukou nebo plavba v zakázaných dobách nebo mimo schválené oblasti nebo účast na regatách bez písemného souhlasu Charter-Operator nebo podobná závažná porušení, je Klient obvykle odpovědný i nad částku Kauce, včetně nákladů souvisejících s opravami a odměnami za ztrátu z pronájmu charteru v příštích týdnech.

Pojištění

Podle průmyslových standardů jsou charterová plavidla obvykle pojištěna s odečitatelnou franšízou. Pojištění se obvykle nevztahuje na škody na osobním majetku klientů a majetku přivezeném na plavidlo a na úmyslně způsobenou škodu nebo na škodu způsobenou nedostatečnou péčí klientů.

Důrazně se doporučuje, aby si klient a všichni hosté posádky při rezervaci sjednali odpovídající cestovní a zdravotní pojištění pro svou cestu.

Převzetí lodi / odbavení

Klient je povinen při převzetí plavidla předat zástupci charterového operátora ověřený voucher se všemi údaji klienta a jmenováním charteru s nahlédnutím do originálu dokladu kapitánského průkazu. Rovněž je třeba předložit identifikační dokumenty (např. Pasy) všech hostů na palubě za účelem opětovné kontroly seznamu posádky.

Při příležitosti převzetí plavidla je klient povinen prohlédnout si inventární seznam se zástupcem charterového operátora a svým podpisem potvrdit stav dodaného plavidla. Stejný postup se provede s palubními nástroji. Jakékoli případné pozdější stížnosti Klienta nebudou přijaty, pokud Klient potvrdí, že Nádoba byla v pořádku a že vybavení Nádoby bylo kompletní a také v pořádku.

Pokud dojde během předchozích charterů k poškození nebo ztrátě některé z částí lodi a pokud není možné získat nové části lodi před datem nové charty, pokud jejich ztráta nebude mít vážný dopad na bezpečnost plavby, nebude to je možné, aby se klient charty vzdal nebo požadoval snížení ceny pronájmu. Klient bere na vědomí, že takové situace nejsou pod vlivem společnosti Blackbird One Ltd. ani charterového operátora, ale jsou důsledkem škod způsobených předchozím klientem.

Typicky v odvětví charterových jachet se loď musí dodávat s plnou nádrží na palivo a vodu a musí se vrátit na základnu charteru ve stejném stavu s plnou nádrží na palivo a vodu.

Vzhledem k tomu, že plavidla jsou drahý majetek a k jejich provozu je nutná určitá úroveň dovedností, může charterový operátor požadovat od klienta (nebo jeho kapitána), aby prokázal své navigační schopnosti za přítomnosti zástupce charterového operátora. Náklady na uvedenou demonstraci (pokud existují) hradí Zákazník a čas strávený testováním se započítává do doby pronájmu lodi. Pokud se má za to, že klient (velitel) nemá dostatečné znalosti, najme si charterového operátora oficiálního kapitána a požadované náklady za tuto službu uhradí klient podle aktuálního ceníku. Pokud klient odmítne přiřazeného kapitána, bude mu zakázáno plavit se, nájemní smlouva bude okamžitě ukončena a zaplacená částka bude ponechána bez nároku na vrácení peněz.

Zpětný odběr plavidla / odhlášení

Při příležitosti vrácení plavidla a opětovné kontroly plavidla podle inventárního seznamu musí být také zkontrolována palivová nádrž. Pokud palivová nádrž není plná, provozovatel charterové služby bude klientovi obvykle účtovat palivo (počítáno podle maximální spotřeby motoru pro konkrétní motorové hodiny) plus servisní poplatek. Zákazník je rovněž povinen uhradit škody na lodi, pokud budou při kontrole lodi zjištěny jakékoli škody, jak je popsáno v části „Bezpečnostní záloha“. V opačném případě, pokud je plavidlo vráceno v dobrém stavu a s plnou nádrží na palivo a vodu, měl by charterový operátor celou zálohu vrátit klientovi.

Pokud klient vezme loď zpět do přístavu, který není ve smlouvě uveden jako cílový přístav, je povinen uhradit všechny náklady zahrnuté v přepravě plavidla do cílového přístavu, včetně všech nákladů na odměnu za dalšího klienta plavidla, plus sankční poplatek stanovený Charter-operátorem.

Obdobně, pokud je Klient po splatnosti, bude mu uložena pokuta podle zásad Charter-Operator.

Běh zpožděný kvůli povětrnostním podmínkám není oprávněný, protože je nutné udržovat plavidlo v přiměřené vzdálenosti od základny charteru během posledních 48 hodin před koncem charteru.

Pokud si klient přeje prodloužit dobu pronájmu, ať už je důvod jakýkoli, měl by okamžitě informovat Blackbird One Ltd. o svých záměrech. Společnost Blackbird One Ltd. na oplátku informuje Klienta, zda je požadované prodloužení možné či nikoli, a pokud je prodloužení možné a potvrzeno a Klient za něj zaplatil, zorganizuje veškeré potřebné doklady na další dny (například prodloužení rezervace, prodloužení seznamu posádky atd.).

Plavební oblast

Základní plavební plocha plavidla je uvedena v registračních dokumentech dotyčné lodi.

Pokud chce klient plout mimo tuto základní plachetní oblast, je povinen informovat společnost Blackbird One Ltd. o svých záměrech před potvrzením rezervace, aby byla loď pojištěna a registrována pro tuto příležitost, a současně je povinen budou účtovány uvedené dodatečné náklady na pojištění a registraci, spolu s jakýmikoli dodatečnými náklady, které mohou na základě této žádosti vzniknout společnosti Blackbird One Ltd. nebo Charter-Operator.

Charter-Operator může v takových případech také požadovat vyšší vklad.

Klient tímto souhlasí, že v případě plavby mimo základní plavební plochu by měl být klient připraven organizovat údržbu a opravy plavidla na vlastní náklady a na své náklady, protože služby údržby a zásahy charterového operátora se na tyto služby obvykle nevztahují. oblastech. Charter-Provozovatel v takových případech radí Klientům ohledně jejich procesů.

Poškození během pronájmu jachty

Pokud během charteru jachty dojde k poškození v důsledku obvyklého opotřebení materiálů plavidla nebo stárnutí vybavení, měl by Zákazník neprodleně informovat charterového operátora.

Pokud by došlo k vážným škodám, problémům s motorem, ztrátě plavidla, zranění osob a podobným událostem, je Klient povinen o tom neprodleně informovat Charter-Operator a Blackbird One Ltd. a získat oficiální zápis a potvrzení o vzniklé události do další strany (např. přístavní úřad, lékař, autorizovaný odborník atd.).

Ve všech těchto případech bude další postup řešen v souladu s platnými procesy a podmínkami příslušného charterového operátora.

Škody, které nebyly nahlášeny a nemají žádné zaznamenané zápisy, se považují za škody vzniklé v důsledku nedbalosti Klienta a v takovém případě je musí Klient uhradit.

Odpovědnosti charterového operátora

Provozovatel charterové dopravy je odpovědný za správnost ubytování (tj. Plavidla), údržbu investic, aktuální údržbu a také přípravu plavidla k pronájmu.

Charter-Operator je také odpovědný za organizaci a provádění procesů odbavení a odhlášení na základně.

V případě jakýchkoli zvláštních nebo dodatečných požadavků klienta (např. Dřívější check-in, delší vysvětlení během check-inu, speciální potřeby … atd.) Se charterový operátor může pokusit vyřešit je ke spokojenosti klienta, ale klient bere na vědomí, že toto není odpovědností charterového operátora a nemůže žádat o odměnu, pokud tyto zvláštní požadavky nebyly splněny nebo byly splněny pouze částečně. Charter-Provozovatel je odpovědný nést náklady vůči Klientovi v případě neplnění jeho povinností, v souladu s platnými Podmínkami daného Charter-Provozovatele.

Klient však nemůže očekávat vrácení peněz za zpoždění nebo problémy způsobené Force Majoure (např. Zemětřesení, povodně, hromy, oheň, jiná přírodní pohroma, války, občanské války, terorismus, stávky atd.).

Klient bere na vědomí, že Charter-Operator je zcela samostatnou právnickou osobou od Blackbird One Ltd. a že role Blackbird One Ltd. v procesu rezervace je pouze zprostředkovatele, jak je popsáno v následující kapitole.

Závazky společnosti Blackbird One Ltd.

Blackbird One Ltd. pracuje s velkou mezinárodní online databází plavidel a navázala obchodní partnerství s mnoha charterovými operátory, kteří provozují lodní flotily. Klient bere na vědomí, že Blackbird One Ltd. působí jako zprostředkovatel agentury mezi klientem a charterovým operátorem. Blackbird One Ltd. tedy poskytne klientovi informace o typu ubytování plavidla, jeho nedílných součástech a možných dodatečných nákladech (služby kapitána atd.), Stejně jako pomůže klientovi se získáním nejvhodnějších nabídek plavidla pro splnění konkrétních požadavků klienta. potřeby a pomáhat klientovi během celého procesu rezervace.

Společnost Blackbird One Ltd. vám také odpoví na relevantní otázky Zákazníka a poskytne informace potřebné pro jeho přípravu na charter.

Blackbird One Ltd. bude informovat charterového operátora o příslušných informacích o rezervaci, shromažďovat dokumenty od klienta (např. Licence, seznamy posádek atd.), Jakož i provádět platby charterovému operátorovi a vykonávat všechny další povinnosti agentury a zprostředkovatele podle smlouva o obchodní spolupráci uzavřená mezi Blackbird One Ltd. a Charter-Operator.

V případě jakýchkoli sporů mezi Klientem a Charter-Operátorem před, během nebo po charteru vyvine společnost Blackbird One Ltd. maximální úsilí, aby pomohla Klientovi a usilovala o ochranu zájmů Klienta v maximální možné míře. Také v případě, že Charter-Operator nesplní některé své závazky vůči Klientovi, bude Blackbird One Ltd. Klienta podporovat a pomáhat mu v úsilí o získání odpovídající náhrady od Charter-Operátora vůči Klientovi.

V extrémních a velmi vzácných případech, kdy charterový operátor plně neplní své závazky (např. Podání bankrotu, ztráta plavidel apod.), Vyvine společnost Blackbird One Ltd. maximální úsilí, aby pomohla klientovi najít nejlepší možné alternativní řešení s minimem možné náklady / ztráty pro Klienta.

Zákazník bere na vědomí, že společnost Blackbird One Ltd. nebude odpovědná za to, aby zákazníkovi zaplatila jakoukoli náhradu nebo ztrátu způsobenou nesplněním povinností provozovatele charterové služby, pokud společnost Blackbird One Ltd. provedla příslušné platby provozovateli charterové služby za pronájem Plavidlo (plavidla), které následuje po odpovídajících platbách Klienta společnosti Blackbird One Ltd .. Společnost Blackbird One Ltd. bude i nadále pomáhat a pomáhat klientovi při získávání příslušných refundací od charterového operátora a ochraně zájmů klientů, jak je uvedeno výše v tomto článku.

Odpovědnosti klienta

Kromě toho, co již bylo uvedeno v těchto Podmínkách, odpovídá Klient rovněž za:

– být nauticky a navigačně zručný pro charter plavidla, jinak je povinen přijmout kapitána podle platného ceníku charterového operátora,

– mít všechny potřebné licence pro provozování plavidla v případě charteru bez posádky,

– nenechat plavidlo třetí osobě,

– nepřepravovat osoby nebo zboží pro komerční účely ani se žádným jiným způsobem komerčně nevyužívat,

– mít na palubě přesný počet osob a přesné osoby, jak je uvedeno v seznamu posádky,

– vést seznam posádky s osvědčením o pobytu spolu s dokumentací lodi po celou dobu pronájmu,

– neprodleně informovat charterového operátora o všech možných změnách členů posádky nebo cestujících,

– plně respektovat právní předpisy hostitelské země,

– neúčastnit se soutěží a regat bez souhlasu charterového operátora,

– dodržet povinné kontrolní intervaly po celou dobu plavby,

– v případě vlečení uzavřít vyznamenání za záchranu před přijetím pomoci, pokud Charter-operátor nestanoví jinak,

– učinit všechna bezpečnostní opatření k udržení nádoby v dobrém stavu a zabránění jakýmkoli škodám nebo tažení nádoby,

– neopustit přístav, pokud byla předpokládaná síla větru odhadována na více než 25 uzlů nebo pokud přístavní orgány vydaly zákaz opuštění přístavu bez předchozího souhlasu provozovatele charterové dopravy,

– vyhnout se zbytečnému zatěžování stožárů, plachet a lan, tj. Plout při respektování povětrnostních podmínek,

– velmi pečlivě naplánovat navigační trasu tak, aby se dva dny před příjezdem plavidlo nacházelo ve vzdálenosti přibližně 40 NM od základny pro odbavení,

– nevyplávat v noci bez předchozího souhlasu provozovatele charterové dopravy,

– nevyplávat jednou rukou bez předchozího souhlasu charterového operátora,

– informovat vedoucího charterové základny o přesné poloze lodi v případě nepříznivých povětrnostních podmínek (vítr s vichřicí), aby se zabránilo zbytečnému a nákladnému hledání lodi,

– neprovozovat plavidlo pod vlivem alkoholu nebo nelegálních drog a obecně nepoužívat ani mít na palubě žádné nelegální drogy,

– nevydávat nadměrný hluk v přístavech, přístavech a jiných kotvících místech,

– respektovat soukromí a právo nočního odpočinku cestujících na sousedních plavidlech a domech,

– neprovádět rybolov ani jiné ponorky bez platného povolení k těmto činnostem,

– nenastupovat na palubu domácí zvířata (psy, kočky, ptáky atd.) Bez písemného souhlasu provozovatele charterové dopravy

– respektovat veškerá další ustanovení, která nejsou uvedena výše, ale jsou uvedena v platných podmínkách příslušného charterového operátora.

Klient zaručuje společnou odpovědnost za všechny členy posádky, tj. Hosty na palubě. Všechny důsledky vyplývající z toho, že klient nebo jeho posádka nebo hosté na palubě nerespektují výše uvedené závazky, jsou společnou a nerozdílnou odpovědností klienta a posádky / hostů na palubě. V případě porušení výše uvedených ustanovení nebo porušení jiných smluvních povinností Klienta a jeho posádky / hostů Klient bere na vědomí, že Charter-Provozovatel může odměnit z Kauce a / nebo požadovat náhradu škody za celou vzniklou škodu.

Stížnosti

Stížnosti budou přijímány písemně ke dni převzetí lodi (check-in). Musí být podepsány klientem a zástupcem charterového operátora.

Stížnosti budou obvykle vyřešeny níže popsaným způsobem nebo podobným způsobem, v závislosti na dotyčném Charter-Operator:

– V případě stížnosti na čistotu charterový provozovatel problém zkontroluje a pokud je stížnost oprávněná, zorganizujte další úklidové činnosti k nápravě problému. V případě takového typu stížnosti nebude vrácena žádná finanční náhrada.

– V případě menších nahlášených nedostatků nebo škod, které vážně neovlivní bezpečnost navigace, Charter- Provozovatel problém zkontroluje a pokud je stížnost oprávněná, zorganizuje všechny přiměřené činnosti k nápravě problému. Klient bere na vědomí, že i přes maximální úsilí týmu se někdy může stát, že z objektivních důvodů nebude možné problém v daném časovém rámci napravit. Obecně platí, že v případě tak menších čísel nebude vrácena žádná finanční náhrada.

– V případě větších hlášených nedostatků nebo škod, které vážně ovlivňují bezpečnost navigace, charterový operátor problém zkontroluje a pokud je stížnost oprávněná, zorganizuje všechny přiměřené činnosti, aby problém co nejrychleji napravil. V závislosti na době potřebné k nápravě problému bude Klient odměněn Charterem – Provozovatelem v souladu s příslušnými ustanoveními Podmínek Charteru – Provozovatele.

V případě závažných problémů, které objektivně nebylo možné při odbavení zaznamenat, ale byly řádně nahlášeny podle části „Škody při pronájmu jachty“, může Klient požadovat odškodnění nejpozději při odhlášení. Při této příležitosti by měl podat stížnost písemně podepsanou oběma stranami se všemi příslušnými dokumenty.

Pokud byla stížnost klienta nahlášena, ale nemohla být vyřešena během check-outu, měla by být znovu zaslána písemně do 14 dnů, jinak na ni nebude brán zřetel.

Pokud klient podal stížnost prostřednictvím Blackbird One Ltd. jako agenta-zprostředkovatele klienta, společnost Blackbird One Ltd. analyzuje obdrženou stížnost, shromáždí informace od charterového operátora, poradí klientovi s průmyslovými postupy v takových případech a pokusí se vyřešit stížnost zprostředkováním mezi oběma stranami včas a spravedlivě. Blackbird One Ltd. poskytne Klientovi oficiální odpověď co nejdříve, nejpozději do 7 dnů od obdržení příslušných odpovědí od Charter-Operator.

Podmínky charterového operátora

Klient bere na vědomí, že v některých případech se může stát, že charterový operátor ve svých platných podmínkách má jiné požadavky a podmínky týkající se pronájmu lodi, než jsou stanoveny v těchto podmínkách. Klient bere na vědomí, že na jeho závazky vůči Charter-Operator se budou vztahovat Podmínky Charter-Operator.

Jurisdikce

Strany se budou snažit vyřešit jakýkoli spor pokojným způsobem.

Pokud se strany nedohodnou, je v jejich sporu příslušný soud v Lublani, Slovenija.

Platnost

Tyto podmínky nabývají platnosti a jsou platné od 21.1.2015 a od tohoto data nahrazují veškeré předchozí všeobecné podmínky pro pronájem jachet společnosti Blackbird One Ltd ..

Tyto podmínky zůstávají v platnosti, dokud nebude oficiálně vydána a vstoupí v platnost další verze všeobecných podmínek pro charter jachet.

Na oficiálních webových stránkách Blackbird One Ltd. bude vždy zveřejněna aktuálně platná verze