myśleliśmy, że powinieneś wiedzieć

Warunki rezerwacji łodzi

Regulamin rezerwacji łodzi

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI

(możeszpobrać plik PDF tutaj)

 1. Celem jest

Niniejsze Ogólne Warunki Czarteru Jachtów (dalej: Warunki) regulują wzajemne prawa i obowiązki związane z usługami zakwaterowania na statkach – czarter jachtów. Statki regulowane warunkami (dalej: Statki) są statkami rekreacyjnymi wymienionymi we flotach różnych operatorów flot czarterowych (zwanych dalej Czarterami), podczas gdy Blackbird Group Ltd. (zwana dalej: Blackbird Group Ltd.) działa jako Agencja-Mediator w celu rezerwacji tych statków.

Niniejsze Warunki i wszystkie zawarte w nich postanowienia będą przedmiotem odpowiedzialności prawnej i są wiążące dla Klienta, który czarteruje Statki (dalej: Klient). Potwierdzając zamiar rezerwacji lub wpłacając zaliczkę, Klient potwierdza, że zgadza się z Warunkami.

 1. Potwierdzeniu

Od strony Klienta zamiar rezerwacji zostaje potwierdzony, gdy zaliczka zostanie zapłacona przez Klienta lub przedstawiciela Klienta.

Od strony Blackbird Group Ltd. rezerwacja zostanie potwierdzona, gdy na jej koncie trafi pełna kwota zaliczki i uzyska potwierdzenie rezerwacji od Operatora Karty.

 1. Metody płatności i dynamika

Po uzgodnieniu rezerwacji czarteru jachtu, która będzie skuteczna tylko na piśmie, płatności należy dokonać zgodnie z kwotami, dynamiką i instrukcjami podanymi w Fakturze Pro-forma i dokumentacji towarzyszącej, którą Blackbird Group Ltd. wysłała do Klienta.

Podstawową metodą płatności za czarter jachtu jest przelew bankowy. Klient akceptuje pokrycie pełnych kosztów opłat za przelew bankowy, a przy dokonywaniu płatności należy podkreślić swojemu bankowi, że wszystkie opłaty bankowe (zarówno wychodzące, jak i przychodzące) powinny być uiszczane przez Klienta. Jeśli Klient tego nie zrobi, a Blackbird Group Ltd. zostanie obciążona opłatami za przelew bankowy, uznaje się, że płatność nie jest w pełni rozliczona, a Klient będzie musiał rozliczyć pozostałą kwotę.

Wyjątkowo Blackbird Group Ltd. może zezwolić na inne metody płatności, ale w takich przypadkach zniżki na usługi czarteru jachtów mogą się zmniejszyć z powodu dopłat i opłat związanych z tymi alternatywnymi metodami płatności. Wszelkie takie dane zostaną podane na fakturze Pro-forma, a Klient wyraża na nie zgodę przy wyborze alternatywnej metody płatności.

Statek może zostać przejęty dopiero po pełnej kwocie za czarter jachtów i w pełni rozliczeniu wszystkich zakontraktowanych dodatkowych usług. Jeśli zaliczka lub saldo nie zostały w pełni rozliczone do czasu upływu powyżej ustalonych terminów, Blackbird Group Ltd. lub Charter-Operator mają prawo anulować rezerwację Statku bez zwrotu kosztów na rzecz Klienta.

 1. Cena Czarteru Jachtu

Cena czarteru jachtu obejmuje: statek wyposażony zgodnie z obecnie obowiązującą listą zapasów, taki jak łódź pomocnicza z wiosłami, gaz…, jak również zwykłe czarterowe usługi bazowe w momencie dostawy statku (odprawa/wymeldowanie). Cena czarteru jachtów zazwyczaj nie obejmuje dodatkowych usług, takich jak żywność i napoje, paliwo, koszty usług i cumowania w marinie, opłaty portowe, podatki, bilety wstępu do parków lub inne usługi inne niż wyraźnie określone jako zawarte w wykazie wyposażenia statku. Cena czarteru jachtu zawiera podatek VAT ważny w momencie potwierdzenia rezerwacji, jednak w przypadku podniesienia odpowiedniej stawki VAT przez prawo przed rozpoczęciem czarteru, Blackbird Group Ltd. zastrzega sobie prawo do obciążenia różnicy w podatku VAT.

Blackbird Group Ltd. obejmuje największą część swoich usług przetwarzania w oferowanej cenie czarteru jachtów. Jednakże w szczególnych przypadkach rezerwacji, w których Blackbird Group Ltd. ponosi wysokie koszty przetwarzania, niewielka część tego kosztu może zostać obciążona Klientem jako koszt operacyjny. W takich przypadkach ten koszt operacyjny będzie oddzielnie podany i widoczny na fakturze Pro-forma.

 1. Dodatkowe usługi – Dodatki

Dodatkowe usługi i dodatkowe wyposażenie, za które należy dokonać dodatkowej płatności (zwanej dalej „Dodatkami”) zgodnie ze skutecznym Cennikiem Operatora Czarteru (np. silnik pomocniczy, opcje w jedną stronę, transfery, genaker, skipper itp.) powinny być wymagane przez Klienta i uzgodnione przed potwierdzeniem rezerwacji.

Klient może poprosić o dodanie niektórych Dodatków nawet po potwierdzeniu rezerwacji, a Blackbird Group Ltd. podejmie uzasadnione starania w celu zorganizowania świadczenia nowo wymaganych Dodatków w sposób zadowalający Klienta i poinformuje Klienta, czy możliwe jest uaktualnienie rezerwacji z wymaganymi nowymi Dodatkami, czy też nie. Klient przyjmuje do wiadomości, że Blackbird Group Ltd. nie jest zobowiązana do dostarczenia nowo wymaganych Dodatków w tym momencie.

Najpóźniej wszystkie Dodatki muszą zostać potwierdzone przez obie strony na piśmie nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem daty czarteru. Tylko wyjątkowo, Blackbird Group Ltd. może zezwolić na potwierdzenie w ostatniej chwili Dodatki w szczególnych przypadkach.

 1. Zatrudnianie kapitana, hostessy, kucharza lub innej profesjonalnej załogi

Jeśli Klient wymaga kapitana i/lub hostessy i/lub kucharza i/lub innej profesjonalnej załogi na pokładzie, konieczne będzie wskazycie go w czasie potwierdzenia rezerwacji czarterowej.

Jeśli Klient nie wymaga kapitana, kopia jego licencji kapitana jest wysyłana przy okazji rezerwacji statku w celu weryfikacji i zatwierdzenia. Jeśli licencja nie zostanie zatwierdzona przez Charter-Operator, Klient będzie zobowiązany do podjęcia profesjonalnego kapitana.

W przypadku niektórych statków Charter-Operator może zażądać, aby profesjonalny kapitan i/lub inni profesjonalni członkowie załogi byli obowiązkowi niezależnie od licencji Klienta. Zostanie to wskazane w momencie zorganizowania rezerwacji.

Goście klienta i Klienta na pokładzie powinni traktować załogę z odpowiednim szacunkiem zawodowym i powinni umożliwić im odpowiednią ilość dziennego odpoczynku. Jedzenie dla załogi w okresie czarteru jest obowiązkiem finansowym Klienta, zgodnie ze zwykłymi standardami czarterowymi.

 1. Lista załogi i szczegóły przyjazdu

Klient musi wysłać prawidłowo wypełnioną listę Załogi, nie później niż 10 dni przed pierwszym dniem czarteru. Klient zgadza się, że jest główną stroną umowy czarteru jachtu, a Klient jest odpowiedzialny za pozostałych gości na pokładzie.

Ponadto zaleca się wysłanie szacowanego czasu przyjazdu co najmniej 10 dni przed pierwszym dniem czarteru, aby personel podstawowy zorganizował procedurę odprawy w możliwie najbardziej płynny sposób. Jeśli Klient zarezerwował transfer (np. z lotniska), wysłanie szczegółowych informacji o przylocie i wylocie z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem jest obowiązkowe.

Klient jest odpowiedzialny za dokładność dostarczonych informacji o liście załogi, a także za ważność wszystkich paszportów, wiz, licencji i innych dokumentów tożsamości. Klient i jego goście na pokładzie są odpowiedzialni za uzyskanie odpowiednich wiz dla wszystkich krajów, do których podróżują, jeśli dotyczy.

W szczególności Klient przyjmuje do wiadomości, że licencja żeglarska jest bardzo ważnym dokumentem na pokładzie i jest prawnie odpowiedzialny za jego dokładność i wiarygodność.

 1. Anulowanie przez klienta

W przypadku anulowania czarteru zarezerwowanego statku przez Klienta, niezależnie od przyczyn, Klient będzie zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Blackbird Group Ltd. o anulowaniu.

Klient zostanie obciążony opłatą za anulowanie w minimalnej wysokości:

– 50% całkowitej ceny czarteru jachtu, jeśli rezerwacja została anulowana na więcej niż 2 miesiące przed pierwszym dniem czarteru.

– 50% całkowitej ceny czarteru jachtu, jeśli rezerwacja została anulowana więcej niż 1 miesiąc, ale mniej niż 2 miesiące przed pierwszym dniem czarteru.

– 100% całkowitej ceny czarteru, jeśli rezerwacja została anulowana mniej niż miesiąc przed pierwszym dniem czarteru. W tej kategorii anulowania są również sytuacje, gdy Klient nie przychodzi na zameldowanie (przypadek niepojawienia się), lub gdy Klient opuszcza Statek przed zakontraktowanym czasem wymeldowania (przypadek wcześniejszego opuszczenia) – we wszystkich takich przypadkach obowiązuje opłata za anulowanie 100%, a Klient nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.

Ponadto, jeśli skipper został zarezerwowany, a następnie anulowany przez Klienta, opłata za kapitana musi być jednak uiszczona, zgodnie z tymi samymi procentami, jak wymieniono powyżej. To samo dotyczy również w przypadku gospodyni lub kucharza. Anulowanie kapitana, gospodyni i kucharza jest naliczane niezależnie od tego, czy rezerwacja statku została anulowana, czy nie.

Wymienione powyżej zasady anulowania odzwierciedlają najczęstszą praktykę w branży czarteru jachtów. Jednak w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że Charter-Operator w swoich obowiązujących warunkach wymaga wyższego odsetka opłat za anulowanie. W takim przypadku stosuje się procent wymagany przez Operatora Karty.

We wszystkich przypadkach anulowania, Blackbird Group Ltd. bierze pod uwagę datę otrzymania informacji o anulowaniu jako podstawę do rozliczenia kosztów anulowania. Od tego dnia Blackbird Group Ltd. jest uprawniona do bezpłatnego udostępnienia Statku w przypadku rezerwacji dokonywanych przez innych klientów i nie będzie miała żadnych dalszych zobowiązań wobec Klienta związanych z anulowaną rezerwacją.

 1. Zmiany i modyfikacje

W przypadku żądania przez Klienta mniejszej zmiany szczegółów rezerwacji (np. zmiany nazwy lub podobnej), klient pobiera opłatę administracyjną w wysokości 45 EUR.

W przypadku żądania przez Klienta zmiany okresu czarteru zarezerwowanego Statku i/lub zmiany statku lub bazy lub jakiejkolwiek innej istotnej zmiany, Blackbird Group Ltd. zastrzega sobie prawo do obciążenia za anulowanie pierwotnej rezerwacji. Alternatywnie, Blackbird Group Ltd. może zdecydować o przyznaniu żądanej zmiany Klientowi bez pobierania opłaty za anulowanie pierwotnej rezerwacji, jednak w takim przypadku klient pobiera opłatę administracyjną w wysokości 300 EUR.

 1. Anulowanie przez Charter-Operator

W przypadku anulowania rezerwacji przez Charter-Operator (np. z powodu poważnych szkód na zarezerwowanym statku lub innych nieprzewidzianych okoliczności występujących na Statku), Klient otrzyma wynagrodzenie od Charter-Operator zgodnie z obowiązującymi Warunkami Tego Operatora Czarteru.

Przykłady, co większość Operatorów Czarterowych oferuje klientowi w takich przypadkach, to:

 1. innego statku o podobnej wielkości i o podobnych cechach, z tej samej floty lub z innej floty, jeśli to możliwe

Lub

 1. zwrotu wszystkich kwot otrzymanych od Klienta za Statek.

Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia poważnych szkód statku podczas poprzednich czarterów lub z powodu wydarzeń takich jak Akty Boże, ani Blackbird Group Ltd. ani Charter-Operator nie są obiektywnie winni tego, a zatem Klient będzie dążyć do współpracy w celu znalezienia odpowiedniego alternatywnego rozwiązania w danych okolicznościach.

 1. Kaucja za depozyt

Przed przejęciem Statku Klient musi wpłacić depozyt (dalej: Depozyt) w wysokości zgodnie z obowiązującym Cennikiem Charter-Operator. Depozyt może być przekazany w gotówce lub za pomocą jednej z kart kredytowych zaakceptowanych przez Charter-Operator, a wszystko to zgodnie z procedurami w bazie Operatora Karty. Po zakończeniu czarteru jachtu cały Depozyt zostanie zwrócony Klientowi, chyba że wystąpiły pewne uszkodzenia lub utrata sprzętu lub jeśli Klient lub jego Załoga nie działały zgodnie z niniejszymregulaminem i/lub ważnymi warunkami Operatora Karty.

Jeśli jednak doszło do uszkodzenia lub naruszenia Warunków, Depozyt zostanie zachowany częściowo lub w całości, w zależności od wielkości Szkody lub naruszenia i w zależności od szczegółów polityki Charter-Operator. Niektóre typowe praktyki branżowe są następujące:

– W przypadku większych szkód lub naruszeń Depozyt będzie przechowywany w całości, a Klient nie ma prawa do jego zwrotu.

– W przypadku mniejszych uszkodzeń lub naruszeń, Charter-Operator zachowa kwotę potrzebną do naprawy i zakupu uszkodzonego lub utraconego sprzętu, pokrywając koszty interwencji i/lub koszty obsługi, podczas gdy pozostała część Depozytu zostanie zwrócona Klientowi.

– W przypadku, gdy statek nie będzie w stanie przejść do następnego czarteru z powodu poniesionych szkód, zostanie podjęta pełna kaucja, ze względu na fakt, że Charter-Operator ponosi wydatki związane z wynagradzaniem następnego klienta.

Wpłacenie depozytu jest obowiązkowe również w przypadkach, gdy Klient zatrudnia profesjonalnego kapitana z Blackbird Group Ltd. lub Charter-Operator. W takim przypadku depozyt nie może być wykorzystany na pokrycie kosztów, które pojawiły się w wyniku zaniedbania kapitana, złego funkcjonowania statku lub jego wyposażenia.

W przypadku, gdy szkoda nastąpiła z powodu rażącego zaniedbania Klienta lub zachowań takich jak żeglowanie pod wpływem alkoholu lub nielegalnych narkotyków, żeglowanie jedną ręką lub żeglowanie w niedozwolonym czasie lub poza zatwierdzonymi obszarami lub udział w regatach bez pisemnej zgody Charter-Operator lub podobnych poważnych naruszeń, Klient ponosi zazwyczaj odpowiedzialność nawet poza kwotą Depozytu , w tym wydatki związane z naprawami i wynagrodzenia za utracone dochody czarterowe w najbliższych tygodniach.

 1. Ubezpieczenia

Zgodnie ze standardami branżowymi, statki czarterowe są zwykle ubezpieczone, z franczyzą podlegalną od odliczenia. Ubezpieczenie zwykle nie obejmuje szkód majątkowych klientów i mienia przywiezionych do statku oraz umyślnie spowodowanych szkodami lub szkodami spowodowanymi brakiem staranności klientów.

Zdecydowanie zaleca się, aby przy rezerwacji Klient i wszyscy goście-załoga umawiali się na odpowiednie pakiety ubezpieczenia podróżnego i zdrowotnego na potrzeby ich podróży.

 1. Przejęcie statku / odprawa

Klient zobowiązany jest, przy okazji przejęcia Statku, do przekazania przedstawicielowi Charter-Operator zweryfikowanego kuponu wraz ze wszystkimi danymi Klienta i spotkaniem czarterowym, z wglądem w oryginalny dokument licencji kapitana. Ponadto w celu ponownego sprawdzenia listy załogi należy okazać dokumenty tożsamości (np. paszporty) wszystkich gości na pokładzie.

Przy okazji przejęcia Statku Klient przeanalizuje listę inwentaryzacji z przedstawicielem Charter-Operator, potwierdzając stan dostarczonego Statku wraz z jego podpisem. Tę samą procedurę stosuje się z przyrządami na pokładzie. Ewentualne późniejsze skargi Klienta nie zostaną przyjęte, jeśli Klient potwierdzi, że Statek jest w porządku i że sprzęt Statku jest kompletny i uporządkowany.

Jeżeli którakolwiek z części Statku zostanie uszkodzona lub zgubiona podczas poprzednich czarterów i jeśli uzyskanie nowych części statku przed datą nowej karty jest niemożliwe, pod warunkiem że ich strata nie wpłynie poważnie na bezpieczeństwo żeglugi, Klient nie będzie mógł zrezygnować z czarteru ani zażądać obniżenia ceny czarterowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że takie sytuacje nie są pod wpływem ani Blackbird Group Ltd. ani Charter-Operator, ale są konsekwencją szkód wyrządzonych przez poprzedniego klienta.

Zazwyczaj w branży czarteru jachtów statek ma być dostarczany z pełnym zbiornikiem paliwa i wody, i musi zostać zwrócony do bazy czarterowej w tym samym stanie z pełnym zbiornikiem paliwa i wody.

Ze względu na fakt, że statki są drogie nieruchomości i pewien poziom umiejętności jest potrzebne do ich obsługi, Charter-Operator może wymagać od Klienta (lub ich kapitana) wykazać swoje umiejętności nawigacyjne w obecności przedstawiciela Charter-Operator. Koszty podanej demonstracji (jeśli takie istnieją) zostaną poniesiene przez Klienta, a czas poświęcony na testowanie zostanie uwzględniony w okresie czarteru Statku. W przypadku uznania, że Klient (kapitan) nie jest wystarczająco wykwalifikowany, Charter-Operator zatrudni oficjalnego kapitana, a wymagane koszty takiej usługi zostaną po opłacone przez Klienta zgodnie z aktualnym Cennikiem. Jeżeli Klient odmówi wyznaczonemu kapitanowi, będzie on zabroniony do wypłynięcia, umowa czarterowa zostanie niezwłocznie rozwiązana, a wypłacona kwota zostanie zachowana bez żadnych praw do zwrotu.

 1. Odebranie statku / wymeldowanie

Przy okazji zwrotu statku i ponownej kontroli statku zgodnie z wykazem zapasów, bada się również zbiornik paliwa. Jeżeli zbiornik paliwa nie jest pełny, Charter-Operator zazwyczaj pobiera od Klienta opłatę za paliwo (obliczoną zgodnie z maksymalnym zużyciem silnika w określonych godzinach pracy silnika) powiększoną o opłatę serwisową. Ponadto Klient zapłaci za szkody na statku, jeśli podczas badania statku zostaną stwierdzona jakiekolwiek szkody, jak opisano w sekcji „Depozyt bezpieczeństwa”. W przeciwnym razie, jeśli statek zostanie zwrócony w dobrym stanie i w pełnym zbiorniku paliwa i wody, cały Depozyt powinien zostać zwrócony Klientowi przez Charter-Operator.

Jeżeli Klient odbierze Statek do portu, który nie jest określony w umowie jako port docelowy, Klient musi pokryć wszystkie koszty zawarte w transporcie statku do portu docelowego, w tym wszystkie koszty wynagrodzenia dla następnego klienta Statku, powiększone o opłatę karną określoną przez Charter-Operator.

Podobnie, jeśli Klient jest spóźniony, zostanie ukarany grzywną zgodnie z polityką Charter-Operator.

Bieganie z opóźnieniem ze względu na warunki pogodowe nie jest uzasadnione, ponieważ konieczne jest utrzymanie statku w odpowiedniej odległości od bazy czarterowej w ciągu ostatnich 48 godzin przed zakończeniem czarteru.

Jeśli Klient chce przedłużyć okres czarteru, niezależnie od przyczyny, powinien niezwłocznie poinformować Blackbird Group Ltd. o swoich zamiarach. Blackbird Group Ltd. w zamian poinformuje Klienta, czy pożądane przedłużenie jest możliwe, a jeśli przedłużenie jest możliwe i potwierdzone, a Klient zapłacił za to, zorganizuje wszystkie niezbędne formalności na dodatkowe dni (takie jak przedłużenie rezerwacji, przedłużenie listy załogi itp.).

 1. Obszar żeglarski

Podstawowy obszar żeglowania statku jest podany w dokumentach rejestracyjnych danego statku.

Jeśli Klient chce wypłynąć poza ten podstawowy obszar żeglarski, Klient będzie zobowiązany do poinformowania Blackbird Group Ltd. o swoich zamiarach przed potwierdzeniem rezerwacji, aby Statek był ubezpieczony i zarejestrowany na tę okazję, a jednocześnie Klient zostanie obciążony za podane dodatkowe koszty ubezpieczenia i rejestracji, wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami, które mogą powstać dla Blackbird Group Ltd. lub Charter-Operator z powodu tego żądania.

Charter-Operator może również zażądać wyższej wpłaty w takich przypadkach.

Klient niniejszym zgadza się, że w przypadku żeglowania poza podstawowym obszarem żeglarskim Klient powinien być przygotowany do samodzielnego zorganizowania konserwacji i napraw Statku oraz na własny koszt, ponieważ najczęściej usługi konserwacyjne i interwencyjne Charter-Operator nie obejmują tych obszarów. Charter-Operator doradza Klientom w ich procesach w takich przypadkach.

 1. Uszkodzenia podczas czarteru jachtu

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń podczas czarteru jachtu z powodu zwykłego ścierania materiałów statku lub starzenia się sprzętu, Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Charter-Operator.

W przypadku wystąpienia poważnych uszkodzeń, problemów z silnikiem, utraty statku, obrażeń ciała i podobnych incydentów, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Charter-Operator i Blackbird Group Ltd. oraz uzyskania oficjalnych protokołów i zaświadczeń o ujawnionym incydencie przez inne strony (np. władze portowe, lekarz, upoważniony ekspert itp.).

We wszystkich takich przypadkach dalsza procedura będzie rozpatrywana zgodnie z obowiązującymi procesami i Warunkami Danego Operatora Karty.

Szkody, które nie zostały zgłoszone i nie mają zarejestrowanych protokołów, uznaje się za powstałe z powodu zaniedbania Klienta, a w takim przypadku muszą zostać zapłacone przez Klienta.

 1. Zobowiązania Operatora Czarterowego

Charter-Operator jest odpowiedzialny za poprawność zakwaterowania (tj. statku), utrzymanie inwestycji, bieżącą konserwację, a także przygotowanie statku do czarteru.

Charter-Operator jest również odpowiedzialny za organizację i prowadzenie procesów odprawy i wymeldowania w bazie.

W przypadku jakichkolwiek specjalnych lub dodatkowych próśb Klienta (np. wcześniejszego zameldowania, dłuższych wyjaśnień podczas zameldowania, specjalnych potrzeb… itp.) Charter-Operator może próbować rozwiązać je w sposób zadowalający Klienta, ale Klient przyjmuje do wiadomości, że nie jest to odpowiedzialność Charter-Operator i nie może żądać wynagrodzenia, jeśli takie specjalne żądania nie zostały spełnione lub zostały spełnione tylko częściowo. Charter-Operator ponosi koszty wobec Klienta w przypadku niewywiązania się ze swoich zobowiązań, zgodnie z obowiązującymi Warunkami Tego Operatora Karty.

Klient nie może jednak oczekiwać zwrotu pieniędzy za opóźnienia lub problemy spowodowane przez Force Majoure (np. trzęsienia ziemi, powodzie, grzmoty, pożar, inne klęski żywiołowe, wojny, wojny domowe, terroryzm, strajki itp.).

Klient przyjmuje do wiadomości, że Charter-Operator jest w pełni odrębnym podmiotem prawnym od Blackbird Group Ltd., a rola Blackbird Group Ltd. w procesie rezerwacji jest tylko rola mediatora, jak opisano w poniższym rozdziale.

 1. Zobowiązania Blackbird Group Ltd.

Blackbird Group Ltd. współpracuje z dużą międzynarodową bazą danych online statków i nawiązała partnerstwo biznesowe z wieloma Operatorami Czarteru, którzy obsługują floty łodzi. Klient przyjmuje do wiadomości, że Blackbird Group Ltd. działa jako Agencja-Mediator między Klientem a Charter-Operatorem. W ten sposób Blackbird Group Ltd. przekaże Klientowi informacje na temat rodzaju zakwaterowania Statku, jego integralnych części i ewentualnych dodatkowych kosztów (usługi kapitana itp.), a także pomoże Klientowi w uzyskaniu najbardziej odpowiednich ofert Statków w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb Klientów oraz pomoże Klientowi w całym procesie rezerwacji.

Blackbird Group Ltd. będzie również tam odpowiadać na istotne pytania Klienta i dostarczać informacji potrzebnych do przygotowania Klienta do czarteru.

Blackbird Group Ltd. poinformuje Charter-Operator o odpowiednich informacjach dotyczących rezerwacji, zbiera dokumenty od Klienta (np. licencje, listy załogi itp.), a także dokonuje płatności na rzecz Charter-Operator i wykonuje wszystkie inne obowiązki agencji i mediatora zgodnie z umową o współpracy biznesowej zawartą między Blackbird Group Ltd. a Charter-Operator.

W przypadku ewentualnych sporów między Klientem a Charter-Operatorem przed, w trakcie lub po czarterze, Blackbird Group Ltd. dołoży wszelkich starań, aby pomóc Klientowi i dążyć do ochrony interesów Klienta w maksymalnym możliwym zakresie. Ponadto, w przypadku, gdy Charter-Operator nie wywiąże się z niektórych swoich zobowiązań wobec Klienta, Blackbird Group Ltd. będzie wspierać i pomagać Klientowi, dążąc do uzyskania odpowiedniego zwrotu od Operatora Karty na rzecz Klienta.

W skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach, gdy Charter-Operator w pełni nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań (np. zgłoszenie upadłości, utrata statków lub podobnych), Blackbird Group Ltd. dołoży wszelkich starań, aby pomóc Klientowi w znalezieniu najlepszego możliwego alternatywnego rozwiązania przy minimalnych możliwych kosztach/stratach dla Klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Blackbird Group Ltd. nie będzie zobowiązana do zapłaty Klientowi zwrotu lub straty spowodowanej niewypełnieniem przez Charter- Operatora swoich zobowiązań, pod warunkiem że Blackbird Group Ltd. dokonała odpowiednich płatności na rzecz Charter-Operator za czarter statku(-ów), po dokonaniu przez odpowiedniego Klienta płatności na rzecz Blackbird Group Ltd.. Mimo to Blackbird Group Ltd. będzie pomagać i pomagać Klientowi w uzyskaniu odpowiednich zwrotów od Charter-Operator i ochronie interesów Klientów, jak wspomniano powyżej w tym artykule.

 1. Zobowiązania Klienta

Poza tym, co zostało już określone w niniejszych Warunkach, Klient ponosi również odpowiedzialność:

– jest on wykwalifikowany w zakresie żeglugi morskiej i żeglugi dla czarteru statku, w przeciwnym razie jest on zobowiązany do przyjęcia kapitana zgodnie ze skutecznym cennikiem Charter-Operator,

– posiadać wszystkie wymagane licencje na eksploacyz ować statek w przypadku czarteru bez załogi,

– nieokażdżenie statku stronie trzeciej,

– nie przewożąć osób lub towarów w celach handlowych ani nie angażować się w jakiekolwiek inne komercyjne wykorzystanie Statku,

– posiadać na pokładzie dokładną liczbę osób oraz dokładne osoby, jak podano na liście załogi,

– prowadzenia wykazu załogi wraz z dokumentem rejestracji pobytu wraz z dokumentacją statku na cały okres obowiązywania czarteru,

– niezwłocznego poinformowania Charter-Operator o wszelkich możliwych zmianach w członkach załogi lub pasażerach,

– pełne przestrzeganie przepisów prawnych kraju przyjmującego,

– nieuczestniczenie w konkursach i regatach bez zgody Charter-Operator,

– utrzymywanie obowiązkowych okresów kontrolnych przez cały czas lotu,

– w przypadku holowania, do zawarcia nagrody za ratowanie przed przyjęciem pomocy, chyba że Charter-Operator postanowi inaczej,

– podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu utrzymania statku w dobrym stanie i uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń lub holowania statku,

– nieopuścić portu, jeżeli przewidywane siły wiatrowe zostały oszacowane na silniejsze niż 25 węzłów lub jeżeli władze portowe wydały zakaz opuszczania portu bez uprzedniej zgody Charter-Operator,

– uniknięcia niepotrzebnego obciążania masztów, żagli i lin, tj.

– bardzo dokładnie zaplanować trasę nawigacyjną, tak aby na dwa dni przed przybyciem statek znajdował się w odległości około 40 NM od bazy czarterowej check-out,

– nie żeglować w nocy bez uprzedniej zgody Charter-Operator,

– nie żeglować jednoręczne bez uprzedniej zgody Charter-Operator,

– poinformowania kierownika bazy czarterowej o dokładnej lokalizacji statku w przypadku trudnych warunków pogodowych (wiatr gale-force), w celu uniknięcia niepotrzebnych i kosztownych poszukiwań statku,

– nieużywania statku pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek nielegalnych narkotyków, a na ogół nie używania lub używania jakichkolwiek nielegalnych narkotyków na pokładzie,

– niewzgłaszywanie nadmiernego hałasu w marinach, portach i innych miejscach cumowania,

– poszanowanie prywatności i praw osób przebywających na nocnej jeździe sąsiednich statków i domów,

– niewpuszczanie połowów lub innych rodzajów okrętów podwodnych bez ważnej licencji na taką działalność,

– nie wsiadać do zwierząt domowych (psów, kotów, ptaków itp.) na pokładzie bez pisemnej zgody Charter-Operator

– w celu przestrzegania wszelkich innych postanowień, które nie są wymienione powyżej, ale są wymienione w obowiązujących Warunkach Odpowiedniego Operatora Karty.

Klient gwarantuje wspólną odpowiedzialność za wszystkich członków załogi, czyli gości na pokładzie. Wszelkie konsekwencje wynikające z tego, że Klient lub jego załoga lub goście na pokładzie nie przestrzegają powyższych zobowiązań, są solidarną odpowiedzialnością Klienta oraz załogi/gości na pokładzie. W przypadku naruszenia powyższych klauzul lub naruszenia innych zobowiązań umownych Klienta i jego załogi/gości, Klient przyjmuje do wiadomości, że Charter-Operator może wynagrodzić z Depozytu i/lub domagać się odszkodowania za pełne poniesione szkody.

 1. Skarg

Reklamacje przyjmowane są na piśmie w dniu przejęcia statku (odprawa). Muszą być podpisane przez Klienta i przedstawiciela Charter-Operator.

Skargi są zazwyczaj rozstrzygane w sposób opisany poniżej lub w podobny sposób, w zależności od danego Operatora Karty:

– W przypadku skargi na czystość, Charter-Operator sprawdzi sprawę, a jeśli skarga jest uzasadniona, zorganizuje dodatkowe czynności porządkowe w celu rozwiązania problemu. W przypadku tego rodzaju skarg nie będzie zwrotu środków finansowych.

– W przypadku mniejszych zgłoszonych niedociągnięć lub szkód, które nie mają poważnego wpływu na bezpieczeństwo nawigacji, Charter- Operator sprawdzi sprawę, a jeśli skarga jest uzasadniona, zorganizuje wszelkie uzasadnione działania w celu rozwiązania problemu. Klient przyznaje, że pomimo najlepszych starań zespołu, czasami może się zdarzyć, że nie będzie możliwe rozwiązanie problemu w określonym terminie z przyczyn obiektywnych. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku takich mniejszych problemów nie będzie zwrotu środków finansowych.

– W przypadku większych zgłoszonych niedociągnięć lub szkód, które poważnie wpływają na bezpieczeństwo nawigacji, Charter-Operator sprawdzi sprawę, a jeśli skarga jest uzasadniona, zorganizuje wszelkie uzasadnione działania w celu rozwiązania problemu w najszybszy możliwy sposób. W zależności od czasu potrzebnego na naprawienie problemu, Klient otrzyma wynagrodzenie od Charter- Operator zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu Charter-Operator.

W przypadku poważnych problemów, które obiektywnie nie mogły zostać zauważone podczas odprawy, ale zostały prawidłowo zgłoszone zgodnie z sekcją „Szkody podczas czarteru jachtu”, Klient może zażądać odszkodowania najpóźniej podczas wymeldowania. Przy tej okazji powinien złożyć skargę na piśmie podpisaną przez obie strony wraz z całą dokumentacją przynależności.

Jeśli skarga Klienta została zgłoszona, ale nie mogła zostać rozwiązana podczas wymeldowania, powinna zostać ponownie wysłana na piśmie w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.

Jeśli Klient złożył skargę za pośrednictwem Blackbird Group Ltd. jako Agencja-Mediator Klienta, Blackbird Group Ltd. przeanalizuje otrzymaną skargę, zbierze informacje od Operatora Karty, poinformuje Klienta o praktykach branżowych w takich przypadkach i spróbuje rozwiązać skargę, pośrednicjąc między 2 stronami, w sposób terminowy i sprawiedliwy. Blackbird Group Ltd. udzieli Klientowi oficjalnej odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiednich odpowiedzi od Charter-Operator.

 1. Warunki Operatora Karty

Klient przyjmuje do wiadomości, że w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że Charter-Operator w swoich obowiązujących Warunkach ma inne żądania i warunki dotyczące czarteru Statku niż określone w niniejszych Warunkach. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jego zobowiązań wobec Operatora Karty zastosowanie mają Warunki Operatora Karty.

 1. Orzecznictwo

Strony będą dążyć do pokojowego rozwiązania wszelkich sporów.

Jeżeli strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia między nimi, sąd w Lublanie, Slovenija jest właściwy w ich sporze.

 1. Ważności

Niniejsze Warunki wchodzą w życie i są ważne od 21.1.2015 i od tej daty zastępują wszelkie poprzednie ogólne warunki czarteru jachtów Blackbird Group Ltd..

Niniejsze Warunki pozostają w mocy do czasu oficjalnego wydania i wejścia w życie kolejnej wersji ogólnych warunków czarteru jachtów.

Na oficjalnych stronach internetowych Blackbird Group Ltd. zawsze zostanie opublikowana obecnie obowiązująca wersja.

Przewiń do góry